Izbor knjiga

Pentekostalizam je nastao kao jedan od pokreta obnove unutar protestantizma koji stavlja poseban naglasak na direktnom ličnom iskustvu sa Bogom kroz krštenje Svetim Duhom. Ovaj termin potiče od grčkog naziva jevrejskog Praznika sedmica.

Naime, na Pedesetnici, nakon Hristovog vaznesenja, Sveti Duh se na poseban način spustio na sledbenike Isusa Hrista i osposobio ih za djelo pronošenja dobre vijesti o spasenju u Hristu Nastavi čitati

Osnov svakog totalitarizma je u manipulisanju ljudskim slabostima. Ljudska zajednica, koju odlikuje kolektivna neodgovornost, pokušava da nadomjesti problem gušenja razuma i savjesti kroz potrebu za ideološkim autoritetom koji će da misli i odlučuje umjesto nje same. To je pretpostavka za instalaciju državnog aparata. Pošto sam čovjek nema moći da trajno riješi zajedničke egzistencijalne probleme, svaki poredak je ranjiv i podložan smjenjivosti. Nastavi čitati

DA LI NAM JE ZAISTA STALO OD ISTINITOG ODGOVORA?

Prije nego što postavimo bilo koje pitanje, potrebno je da raščistimo sa motivima koji nas rukovode u traženju njegovog odgovora. Da li nam je do istine po ovome pitanju zaista stalo? Da li smo spremni da promijenimo svoja shvatanja kada uvidimo da smo u zabludi? Da li je naše filozofiranje posledica pokušaja da opravdamo svoje postojeće stanje ili je naše razmišljanje plod iskrene želje da ostvarimo promjenu i napredak u spoznaji istine.  Nastavi čitati

Da bismo se uspješno bavili proučavanjem različitih gledišta o milenijumu prvo moramo da razumijemo terminologiju.

1) Milenijarizam i milenijalizam

Iako su oba termina, milenijarizam i milenijalizam, kao i njihove izvedbe, utemeljena na riječi milenijum (latinskog porijekla) Nastavi čitati

Biblija tumači samu sebe. Da bismo ispravno razumjeli biblijske spise, moramo poznavati Božji Plan spasenja. Sve što znamo iz Biblije i istorije upućuje nas na istoricizam kao jedino ispravno načelo tumačenja progresa Plana spasenja. To nam takođe pomaže da pravimo razliku između doslovne i simboličke primjene proročanstava. Treba imati na umu da simbolika nikad nije data na način koji će iskrenog istraživača navesti na apsurdne zaključke koji narušavaju cjelovitost Božjeg otkrivenja ili same logike. Nastavi čitati

Arhiva članaka