Doktrinarne posledice vjere po učinku

Prvo ćemo razmotriti važnost učenja o Svetinji koje je iskrivljeno ili uništeno razmišljanjem zasnovanom na učinku. Temelji vjere pionira Adventnog pokreta postavljeni su na vjerovanju da je jevanđelje Novog saveza zasnovano na službi u Svetinji Starog saveza. Obratite pažnju na izjavu o vjerovanju o Svetinji iz 1872. godine: „Da je Svetinja iz Novog zavjeta šator…