Umireno more

Ovaj događaj zapisan je u Mateju 8:23-27, Marku 4:35-41 i Luki 8:22-25. Markov izvještaj sugeriše da je Isus poučavao kraj Galilejskog mora i ušao u čamac kako bi ga gomila mogla čuti (Marko 4:1). Nakon što je poučio parabolu o sijaču, otišao je na jedno privatnije mjesto sa Dvanaestoricom i drugim učenicima gdje je podijelio…