Božje postupanje sa čovjekom i čuda

U postupanju Boga sa čovjekom mi vidimo mudrost kojom božanska pedagogija čuva čovjeka da blagoslove Božje milosti i starateljstva, zbog slabosti svoje prirode, ne pretvori u prokletstvo. Kada Bog govori o blagoslovima koje pruža svome narodu, tada izriče opomenu da sam narod nema u sebi neke posebne vrijednosti niti zasluga, na osnovu kojih ga On…