Božji Zakon: kome i zašto? I

Sa biblijskog gledišta, pod zakonom se podrazumijeva Tora ili Petoknjižje, za koje se tradicionalno misli da sadrži 613 zapovijesti. Premda u Bibliji nalazimo različite vrste zakona – obredne, građanske, zdravstvene, društvene – Božji zakon nalazi se u središtu koncepta.

Božji Zakon: kome i zašto? II

Pavlovo učenje o Zakonu Pavle se služi riječju „zakon“ na različite načine. Može se odnositi na Mojsijev zakon (Gal. 4:21), na cijeli Stari zavjet (1. Kor. 14:21), na Deset zapovijesti (Rim. 2:17-23; 7:7; 13:8-10) ili na neki poseban zakon, kao onaj koji vezuje muža i ženu (Rim. 7:2).