Izbor knjiga

Prevođenje Biblije spada u najteže prevodilačke poduhvate. Prevodilac mora znati izvorne biblijske jezike – hebrejski i grčki – makar jedan svjetski jezik i, svakako, jezik na koji prevodi Bibliju; takođe mora imati dobro poznavanje Biblije i teologije. Budući da je teško naći čovjeka koji objedinjuje sve ove kvalitete, taj vrlo složeni posao obično radi grupa stručnjaka. Posao prevođenja ili provjere tačnosti prevoda uveliko olakšavaju međuredni (interlinearni) prevodi koji sadrže doslovni prevod svake riječi. 

Osnovni cilj ulaska u projekat Biblija – Novi revidirani prevod bio je uraditi što kvalitetniji savremeni i razumljivi prevod, oslobođen svake vrste teoloških ili tradicionalnih predrasuda i indoktrinacije. Kao osnova za rad korišten je Novi savremeni prevod u izdanju Centra za hebrejski jezik i književnost iz Beograda, izuzev hebrejske verzije Jevanđelja po Mateju rabina Šem Tova.

Kao referentni materijal za reviziju i provjeru tačnosti prevoda, korišćena je međuredna Biblija urađena po Prihvaćenom tekstu (Interlinear Scripture Analyzer 2). Konsultovani su i drugi relevantni prevodi i korišćena istraživanja naučnika, stručnjaka za hebrejski i grčki.

Revizija teksta rezultirala je velikim brojem korekcija, od kojih su neke, naizgled neznatne, veoma važne za pravilno shvatanje rezona i izvorne teološke poruke pisca. Sve revizije rađene su na transparentan način, uz prihvatanje svih relevantnih sugestija od poznavalaca Svetog Pisma.

U Bibliji NRP osim arhaičnih izraza takođe su ispravljene neke greške koje postoje u klasičnim prevodima po Prihvaćenom tekstu.

Na primjer, u Knjizi o Sudijama 4:11, stoji da je Hobab bio Mojsijev tast, što očito nije tačno, već je riječ o njegovom šuraku (4. Mojsijeva 10:29). Takođe, u knjizi Postanja 1:2, umjesto izraza „zemlja je bila bez obličja i pusta“, izvorno stoji „zemlja je postala“, što potpuno isključuje svako nagađanje o dugom vremenskom razdobolju koje je navodno proteklo do pojave života na našoj planeti (vidi takođe Postanje 2:1, 2 kao potvrdu stvaranja Zemlje i univerzuma za sedam doslovnih dana). Još jedno mjesto gdje „biti“ i „postati“ prave veliku razliku je izvještaj u Postanju 3:1, gdje stoji da je „zmija postala lukavija…“ Dakle, nije je Bog stvorio sa vrstom lukavstva spremnog za obmanu, već su se očigledno desile promjene kad je Sotona preuzeo kontrolu nad tom životinjom. Pomenućemo još jednu grešku u Novom Savezu u Mateju 27:49, gdje nedostaje dio teksta koji glasi: „A drugi uze koplje i ubode ga u slabinu, i iziđoše voda i krv.“

U NRP je izvršena velika korekcija imena koja su približena izvornom jeziku koliko je to prikladno. Imena u antičkom svijetu imala su svoje značenje i smisao, te je tako njihova smislenost uveliko vraćena.

Izvještaj o Stvaranju oslobođen je srednjovjekovnih predrasuda i loših konstrukcija u prevodu. Nepostojeći termini, opšteprihvaćeni u tradicionalnom hrišćanstvu, zamijenjeni su onima koji odgovaraju izvornom značenju.

Reference i pojašnjenja u fusnotama su date radi boljeg i preciznijeg shvatanja pojmova, upoređivanja tekstova koji govore o istom predmetu ili ga dodatno razjašnjavaju, zbog lakšeg i bržeg teološkog razumijevanja ili određenih naučnih i tehničkih pojašnjenja, a nikako u cilju podupiranja dogmi koje ne pripadaju nauci Svetog Pisma.

Navešćemo primjer. Matej 5:22: „I ko god kaže ‘budalo’, odgovaraće za to u geheni ognjenoj.“ (NRP) U prevodu Vuka Karadžića stoji „biće kriv paklu ognjenom.“ Ali termin „gehena“ je aluzija na dolinu (H)enom (vidi Jošua 15:8) koja se uzima kao tip Božjeg suda zbog događaja opisanih u 2. Kraljevima 23:10-14. Isus ovo povezuje sa Isaijom 66:24 (vidi Marko 9:42-48), što zajedno ukazuje na pobijene zle o Drugom dolasku koje neće imati ko pokopati i ješće ih crvi, i konačno uništenje ognjem (druga vječna smrt – vidi Otkrivenje 20:14), vječnim po svom učinku a ne trajanju (vidi Jeremija 7:20; Juda 1:7). Isto važi za Matej 5:29-30; 10:28; 18:9; 23:15; 23:33 i ostala mjesta gdje se „gehena“ pominje.

Kasnije, i takođe u vrijeme Isusovo, dolina Gehenom, koja se nalazila izvan Jerusalima, služila je za spaljivanje smeća i leševa kriminalaca koji nisu sahranjivani u grobovima, tako da je na tom mjestu vatra neprekidno gorjela. Neki jevrejski istraživači potvrđuju tačnost ovih navoda i daju dodatne detalje za raskrinkavanje teške teološke zloupotrebe dogme o navodnom vječnom paklu, proistekle iz filozofije dualizma tijela i duše i vjerovanja u zagrobni život.

U Bibliji NRP nema ni „crkve“. Grčka riječ „eklesija“ označava skupštinu/sabor pozvanih (iz svijeta od Boga) i uglavnom je pogrešno prevođena kao „crkva“, od riječi „krug“ i „kirka“ – u legendama ime ćerke Heliosa, boga sunca. Kirka, kao oličenje lažne religije, prikazana je u vizijama apostola Jovana, Otkrivenje 17. i 18. glava.

Eklesija u Mateju 16:18 (klikni za uvećanje)

Eklesija u Djelima 15:4 (klikni za uvećanje)

„Eklesija“ se koristi umjesto hebrejske riječi „kahal“ (zbor, sabor, skupština – vidi 2. Mojsijeva 12:6; 5. Mojsijeva 18:16; Psalam 22:22). U Novom Savezu javlja se na oko 115 mjesta. U ovoj Bibliji prevedena je kao „pozvani (od Boga)“, što je u stvari doslovno značenje pojma „eklesija“. U širem smislu, eklesija predstavlja vjerni Božji narod, duhovnu Hristovu zajednicu iz svih naroda i svih vjekova (Efescima 3:21). Ako ovo povežemo sa činjenicom da grčka riječ „kosmos“ koja se prevodi kao „svijet“, u velikom broju važnih tekstova ima negativnu konotaciju i upotrebljava se da opiše mase nepreporođenih ljudi otuđenih od Boga, neprijateljski nastrojenih prema Hristu i organizovanih u sistem pod upravom i uticajem satanističkog koncepta i poretka (Jovan 7:7; 14:27; 1. Korinćanima 2:12; 7:31; 11:32; Jakov 4:4; 1. Petrova 5:9; 1. Jovanova 3:1, 13; 5:19…), lako možemo razumjeti funkciju i svrhu biblijske „eklesije“. Poslednje mjesto gdje je trebamo tražiti je svjetski sistem, upravo kao što biblijska i sekularna istorija potvrđuju.

Posebno važno pitanje je šta Biblija govori o vječnosti.

2. Timoteju 1:9: „Koji nas spase i prizva zvanjem svetim, ne po djelima našim, nego po svojoj naredbi i blagodati, koja nam je dana u Hristu Isusu prije vremena vječnih [nonsens].“ (VSK)

„Koji nas spase i prizva prizvanjem svetim, ne po delima našim, nego po svojoj volji i blagodati datoj nam u Hristu Isusu pre večnih vremena [nonsens].“ (Sinod SPC)

„On nas je spasao i pozvao nas svetim pozivom, ne zbog naših djela, već zbog svoje namjere i blagodati, koja nam je prije mjerljivih vremena data u Hristu Isusu.“ (NRP)

Eoni i eonska vremena su najduži vremenski periodi koji se pominju u Svetom Pismu. Iako njihovo trajanje vremenski nije definisano, određuju ih prelomni događaji koji se tiču ovog svijeta i Plana spasenja. Ovaj termin, koji se javlja 199 puta u Novom Savezu, nikada ne izražava beskonačnost, kao što je to, na primjer, slučaj u Luka 1:33 ili Jevrejima 7:16.

Eoni imaju svoj početak (Jev. 1:2; 1. Kor. 2:7; 2. Tim. 1:9), kraj (Jev. 9:26; 1. Kor. 10:11; Mat. 24:3), prošlost (Kol. 1:26), sadašnjost (Luka 20:34) i budućnost (Efes. 2:7). Međutim, svrha ili namjera eona je vječna (Efes. 3:8-11; 1:9-11; Fil. 2:9-11; Kol. 1:15-21). Dakle, eone je stvorio Bog (Jev. 1:2) i podesio ih (Jev. 11:3) za ispunjavanje svoje namjere. Po završetku eona, Isus Hrist će učiniti kraj grijehu (Jev. 9:26) i ukinuti smrt (1. Kor. 15:22-26), kada će sve biti podređeno Bogu i On će biti u svemu (1. Kor. 15:27-28).

Pridjev „vječni“ (na grčkom „eonski“) ima vremensku konotaciju. Vječni život stvorenih bića kvalitativno se razlikuje od nepozajmljenog vječnog života koji ima samopostojeći Tvorac, te se stoga veže za bitne „eone“ Božjeg plana: stvaranje, uskrsenje, milenijum na Nebu, obnovljenu Zemlju…

Takođe, na nekim mjestima u Novom Savezu riječ „eon“ prevođena je kao „svijet“, čime se pravi dodatna zbrka u razumijevanju značenja. Svakako nije isto da li Biblija kaže „kraj svijeta“ ili „kraj ovog razdoblja“, podrazumijevaći određenu fazu Plana spasenja.

Razjasnili smo i pojam „Božje ekonomije“ u izvornom značenju, ponajviše zahvaljujući prevodu i fusnotama u Bible Recovery version.

Pored mnoštva ispravki, vodilo se računa i o onome što bismo mogli nazvati „glupe sitnice“.

Matej 19:24: „I ovo vam kažem: lakše je kamili da prođe kroz iglene uši nego bogatašu da uđe u Božije carstvo.“ Isus daje besmislena poređenja ili tvrdi kako uopšte nije moguće da se bogat čovjek spasi!? Fraza „iglene uši“ najvjerovatnije se odnosila na jednu od kapija Jerusalima koju su tako zvali jer je bila toliko uska (niska) da se kamila jedva mogla provući da uđe. Druga opcija je pogrešan prevod riječi „kamila“ – „gamla“ na aramejskom – ista riječ koja se koristila za „kanap“. Naravno ova referenca čini Isusovu izjavu vrlo odmjerenom i smislenom.

Novina svakako ima još puno (vidi: Šabati u Novom savezu i Da li Bog zapovijeda ili daje upute), naveli smo samo neke. Može se zaključiti da Biblija NRP obuhvata reviziju kako savremenih tako i tradicionalnih prevoda, da bi bila što kvalitetnija, razumljivija i tačnija.

Napokon, uradili smo i reklamu za 1. izdanje Biblije u trajanju od 25 sekundi.

U online verziji (pdf) sve otkrivene greške odmah ispravljamo tako da je uvijek ažurna.

 

Biblija NRP aplikacija

Uporedo sa izlaskom iz štampe 3. izdanja Biblije NRP, urađene su i aplikacije za smart uređaje na android i iOS platformama tako da se možemo pohvaliti pravim džepnim izdanjem, dostupnim svuda u svijetu. U međuvremenu urađena su i neka unapređenja tako da aplikacija ima sledeće osnovne funkcije:

 • Pretraga riječi (do 100 rezultata).
 • Svaki stih koji ima referencu označen je na određenim mjestima jednom ili više zvjezdica. Klikom na stih sa zvjezdicom, u pop-up prozoru se otvara tekst sa objašnjenjem.
 • Duži klik na bilo koji stih aktivira opciju dijeljenja istog, direktno ili iz rezultata pretrage.
 • Baza sa biblijskim tekstom i referencama se samoažurira u slučaju da se naprave neke nove korekcije tako što svakih 7 dana aplikacija prilikom otvaranja provjerava bazu i ukoliko postoji nova preuzima je i sinhronizuje.
 • Na zahtjev korisnika dodata je nova opcija pamćenja pozicije zadnjeg otvaranog poglavlja određene knjige (za sada važi samo za android platformu). Ova funkcija je vidljiva nakon instaliranja odnosno ažuriranja aplikacije i prvog otvaranja određene knjige i poglavlja te povratka i zatvaranja pomoću dugmeta „nazad“ (back). Prilikom sledećeg otvaranja u donjem desnom uglu stajaće dugme „Nastavi čitanje“ (u trajanju 10 sec) koje je takođe dostupno u padajućem meniju (ikonica u desnom gornjem uglu).
 • U slučaju nadogradnje same aplikacije, ona će se ažurirati na uobičajen način.
 • Aplikacija je besplatna, nema nikakvih zahtjeva prilikom instalacije i bez reklama.

Koristimo priliku da zahvalimo svima koji su svojim sugestijama ili na drugi način pomogli u reviziji ovog prevoda.

Institut za izučavanje religije

Print Friendly, PDF & Email

7 odgovora na Biblija NRP android i iOS aplikacija

 • Goran kaže:

  Pre svega puno hvala na svom uloženom trudu i žrtvovanom vremenu. Ovaj su prevod i aplikacija jedinstveni po mnogo čemu!

  Aplikacija je odlična i rado je koristim svaki dan. 🙂

  Opcija deljenja stiha je zaista dobro urađena, a bilo bi sjajno kada bi ste uveli opciju označavanja teksta, kako bi se moglo kopirati više stihova. Trenutno to nije moguće, a često bih ljudima da pošaljem više od jednog stiha iz određene glave.

  Razmislite o predlogu.

  Šalom! 🙂

 • Marko kaže:

  Da li imate orinalne spise sa kojih prevodite?

 • Zerah kaže:

  Да ли издајете Библију на ћирилици?

 • Tomislav kaže:

  Najbolji prijevod Biblije (1991 godine) je napisao Witness Lee sa ostalim stručnjacima na engleski jezik (također je prevedena na još neke jezike) naziv je RECOVERY VERSION! Daleko najbolji prijevod jer su ti ljudi poznavali Božju ekonomiju koju nitku nije poznavao od doba prvih apostola. Ta riječ se nalazi u 1. Timotej 1:4, Efežani 3:2… Riječ ekonomija na grčkom je prevedena rasporedba i mnogi nisu imali otkrivenje šta je rasporedba tj. EKONOMIJA BOŽJA do Witness leea. Pozzz i blagoslov!

  • PavleS kaže:

   Hvala na informaciji. Konsultovaćemo te specifičnosti Recovery prevoda, uporediti sa izvornom tekstom pa korigovati NRP gdje god bude trebalo.

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka