Izbor knjiga

U prethodnom poglavlju vidjeli smo kako se čuva tok života kao kanal blagoslova koji ide od Oca do Sina i muškarca i žene. Struktura muško-ženskih odnosa po Božjem obličju Oca i Sina je vitalna u očuvanja toka života. U ovom poglavlju ćemo se fokusirati na duhovnu prirodu ovog zakona. 

 

Fizički i duhovni kanal blagoslova

Čovjek je stvoren sa dva izvora koji se odnose na tijelo i duh, kao što je prikazano u 1. Mojsijevoj 2:7. Čovjek prosleđuje svoje fizičko sjeme kroz seksualni odnos, ali svoje duhovno sjeme prosleđuje kroz riječi koje govori. Kako fizički, tako i duhovno:

 1. Čovjek prenosi svoje sjeme svojoj ženi u ljubavnoj intimi i ona se stara o njemu da se formira tijelo.
 2. Čovjek tada ispunjava to tijelo duhovnim sjemenom blagosiljajući svoju djecu i ženu te se tako njeguju i duh i tijelo. Ovo je čudo fizičkog i duhovnog rođenja i rasta.

Interesantno je da čovjek mora održavati ravnotežu između fizičkog i duhovnog izvora. Ako se čovjek fokusira samo na fizičko sjeme, stvoriće tijela kroz svoju ženu; ali ako ne obraća pažnju sa duhovno sjeme, onda će ta tijela biti mrtva ili beživotna u duhovnom smislu (nijesu rođena odozgo). Ako se čovjek fokusira samo na duhovno, neće stvoriti nikakvo tijelo da ga ispuni duhom.

Na to je Isus mislio kada je rekao:

„Što je rođeno od tijela, tijelo je, a što je rođeno od Duha, duh je. Ne čudi se što sam ti rekao: ‘Morate da se rodite odozgo.’“ (Jovan 3:6,7)

Ovo načelo formiranja i ispunjavanja je proces koji je Bog koristio da stvori svijet.

Forma Ispunjavanje
Dan 1 Prostor, svjetlo i tama Dan 4 Sunce, Mjesec i zvijezde
Dan 2 Voda na Nebu i zemlji Dan 5 Stvorenja koja lete i plivaju
Dan 3 Tlo i vegetacija Dan 6 Stvorenja koja žive na kopnu, Adam i Eva

 

Očeva uloga davaoca blagoslova

Proces ispunjavanja oblika ili uma djeteta i stvaranje robusnog osjećaja identiteta dolazi primarno kroz formu blagoslova. Zato Solomon kaže sledeće:

„Unuci su kruna starcima, a slava su sinovima očevi njihovi.“ (Priče 17:6)

Riječ slava nosi u sebi značenje hvaliti kao u „mudri da se ne hvali mudrošću svojom“ (Jeremija 9:23,24); ne hvalite se niti nalazite vrijednost u svojoj mudrosti. U ovom smislu, dijete stiče osjećaj vrijednosti i identiteta od svog oca. Riječ na hebrejskom je ab – Otac. Djetetov otac je izvor i sjeme, a njegova majka njeguje to sjeme. Da se formira i ispuni tijelom i (ispravnim) duhom zahtijeva i oca i majku, ali je otac izvor blagoslova kao što je predstavljeno u Pričama 17:6.

Obratite pažnju šta Elen Vajt govori o očevoj ulozi:

„Muž i otac je glava domaćinstva. Žena u njemu traži ljubav i saosjećanje, kao i pomoć pri vaspitanju djece; i ovo je ispravno.“ (The Adventist Home 211)

„Svi članovi porodice nalaze svoj centar u ocu. On je zakonodavac, koji se ilustruje u njegovom muževnom nošenju oštrih vrlina: energije, integriteta, poštenja, strpljenja, hrabrosti, marljivosti i praktične korisnosti.

Otac predstavlja Nebeskog Zakonodavca u svojoj porodici. On je radnik zajedno sa Bogom, iznoseći ustanovljava u svojoj djeci ispravna načela, omogućujući im da formiraju čiste karaktere pune vrlina.“ (The Adventist Home 213)

Zapazite sledeću izjavu, u svjetlu svega što smo rekli o strukturi toka života.

„Bog je ljubav. Kao što od sunca dolaze zraci svjetlosti, tako ljubav i radost teku od Njega na sva Njegova stvorenja. U Njegovoj prirodi je da daje. Sam Njegov život je tok nesebične ljubavi. Njegova slava je u dobru Njegove djece; Njegova radost u Njegovom nježnom očinstvu. On nam kaže da budemo savršeni kao On, na isti način. Mi treba da budemo centar svjetlosti i blagoslova našem malom okruženju, kao što je i On cijeloj vasioni. Mi nemamo ništa sami od sebe, ali svjetlost Njegove ljubavi sija na nas i mi treba da reflektujemo njenu svjetlost. U Njegovoj dobroti, mi možemo biti savršeni u našoj sferi, kao što je Bog savršen u svojoj.

Isus je rekao, budite savršeni kao što je vaš Otac savršen. Ako ste Božja djeca, vi ste sudionici u Njegovoj prirodi i ne možete biti drugačiji od Njega. Svako dijete živi kroz život svog oca. Ako ste Božja djeca, rođena Njegovim Duhom, tada vi živite po Božjem životu. U Hristu počiva ‘sva punina Božanstva tjelesno’ (Kološanima 2:9) i Hristov život se manifestuje na ‘smrtnom tijelu našem’ (2. Kor. 2:9). Takav život u vama će proizvesti isti karakter i ista djela će se manifestovati kao i u Njemu. Tako ćete biti u harmoniji sa svakim pravilom Njegovog zakona; jer ‘Nauk Gospodnji savršen, dušu krepi.’ (Psalam 19:7). Kroz ljubav ‘pravednost zakona’ će biti ‘ispunjena u nama koji ne hodimo u tijelu, nego u duhu.’“ (Ellen G. White, Thoughts From the Mount of Blessing, p. 78)

Kada sumiramo gornji tekst, nalazimo:

 1. Božji život teče kroz nesebičnu ljubav prema svim Njegovim stvorenjima.
 2. Mi trebamo biti centar svjetlosti i blagoslova na isti način. Moramo biti savršeni u svojoj sferi kao što je On u svojoj.
 3. Svako dijete živi po životu (ili životu koji teče kroz) svog oca.
 4. Ovaj život je Isusov život koji se manifestuje u našem smrtnom tijelu.
 5. On će proizvesti u nama isti karakter kao što je u Njemu.

Da li vidite moć u razumijevanju strukture i toka Božjeg života? Ovo je srce poruke opravdanja vjerom. Ključni dio razumijevanja opravdanja vjerom uključuje razumijevanje strukture i toka Božjeg života.

Ne želimo da izvodimo zaključak da je lično spasenje neke osobe zavisno od druge osobe. Svaka osoba prima blagoslov i spasenje direktno od Boga. Ali kao što osoba može naučiti o spasenju od propovjednika ili neka osoba prima hranu koju je spremila druga osoba, tako i ljudska djela mogu djelovati kao kanal blagoslova i prenijeti blagoslov spasenja.

Pa kako onda otac prenosi blagoslov na svoju djecu?

„Smrt i život u vlasti su jezika, i ko ga voli, ješće plod njegov.“ (Priče 18:21)

„Od tebe ću načiniti veliki narod, blagosloviću te i učiniću da tvoje ime bude veliko; i bićeš blagoslov za druge. Blagosloviću one koji tebe blagosiljaju, a prokleću onoga ko na tebe priziva zlo, i preko tebe će se blagosloviti svi narodi na zemlji.“ (1. Mojsijeva 12:2,3)

„Zato je Isak pozvao Jakova, blagoslovio ga i podučio: ‘Nemoj uzeti ženu od hananskih kćeri. Ustani, idi u Padan-Aram u kuću Betuela, oca svoje majke, i tamo uzmi sebi ženu od kćeri Labana, brata svoje majke. Bog Svemoćni blagosloviće te i učiniće te plodnim plodnim i umnožiće te, tako da će od tebe postati velik narod. I daće ti Avramov blagoslov, tebi i tvom potomstvu, da zauzmeš zemlju u kojoj si stranac i koju je Bog dao Avramu.’“ (1. Mojsijeva 28:1-4)

Očeva riječ daje identitet i sistem vrijednosti djetetu. Vrijednost teče od izvora života i kao što otac predstavlja nebeskog Oca u porodičnoj strukturi, on nosi izvor života.

Obratite pažnju na naglašavanje blagosiljanja svoje djece od strane patrijarha. Kada otac kaže svom djetetu, ti si dragocjen, ti si bitan, ti si poseban i ti si Božje dijete, njegove riječi nose blagoslov i Božji život.

„Duh je taj koji daje život, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio Duh su i život su.“ (Jovan 6:63)

 

Napad na očevu ulogu

Neprijatelj naših duša veoma dobro razumije ova načela. Zna da će, ako zatvori izvor koji teče direktno od oca ili ga zaguši kroz izmjenu pokorne uloge majke, spriječiti da se dijete napuni Svetog Duha.

Sotona zna da očevi predstavljaju izvor i da drže ključeve ispunjenja djece Svetim Duhom sa svojim blagoslovima. Iz ovog razloga je izmislio sve što može da bi uništio očevu ulogu i da zaustavi izvor života. On to može uraditi na tri osnovna načina:

 1. Izvući oca iz doma.
 2. Izazvati da Otac ignoriše svoju odgovornost da blagoslovi dijete.
 3. Izazvati da majke preuzmu ulogu lidera u domu.

Ove stvari dešavaju svugdje u crkvi i društvu. Kada je par razveden i otac ima limitiran pristup djetetu, to oduzima blagoslov djetetu.

Kako Sotona izaziva da ljudi ignorišu svoju odgovornost prema svojoj djeci? Kada su Adam i Eva pali i prigrlili laž „nećete vi umrijeti“ – fatalnu pretpostavku, njihov sistem vrijednosti je promijenjen iz sistema vrijednosti kroz odnos u onaj koji je zasnovan na učinku. Čovjek je naveden da obožava djela sopstvenih ruku (Isa. 2:8). Potreba da bude uspješan u smislu edukacije, karijere ili biznisa postaje toliko velika da on zapostavlja potrebe sopstvenog djeteta. On se fokusira da bude neko velik i da ostavi svoj trag u istoriji. Pošto je njegov fokus na sebi, djeca postaju prepreka i Sotona će ohrabriti Oca da prokune svoju djecu, da im govori da su glupavi ili jednostavno loši i sveukupno će ih ignorisati. Navođenjem oca da prokune sopstvenu djecu, on truje izvor života i nanosi veliku ranu djeci i uništava njihov osjećaj vrijednosti. Takva zatrovana djeca će odrasti i manifestovati iste neumorne težnje, prenoseći kletvu na sledeću generaciju. Za neke je bol prevelik – rezultat je samoubistvo tijela ili duha ili oboje.

Poslednja taktika je taktika zamjene uloga ili rotiranje uloga po potrebi. Ako otac nema sposobnosti da bude vođa, ako je manje inteligentan od svoje žene, ili manje pouzdan, onda je prirodno da žena preuzme ulogu vođe. Ali pošto ona nije izvor blagoslova, zauzevši njegovu poziciju, ona (ne shvatajući) devalvira njegovu ulogu i oduzima djeci slavu. Preuzimanjem ili zauzimanjem uloge muža, žene ne poštuju njegovu poziciju autoriteta i svojim primjerom navode decu da učine to isto i njima.

Neshvatanje ili pogrešno shvatanje uloga oca i majke zaista može spriječiti Božje blagoslove za cijelu porodicu. S druge strane, spontani zdravi autoritet oca i zdrava uloga žene i majke donijeće blagoslove porodici.

 

Obećanje Avramu ispunjeno u porodičnoj strukturi

Činjenica da je ispravna porodična struktura vitalna za tok Božjeg života u našu djecu je izražena u sledećem stihu:

„Od Avrama će postati velik i moćan narod, i preko njega će se blagosloviti svi narodi na zemlji. Jer mi je poznato da će poučiti svoje sinove i svoj dom posle sebe da se drže Gospodnjeg puta postupajući pravično i kako valja, tako da Gospod ispuni na Avramu sve što je obećao za njega.“ (1. Mojsijeva 18:18,19)

Ovaj stih je formula:

 1. „Poznato mi je.“ Ova riječ poznati ima isto značenje kao kada je Adam poznao svoju ženu. Ona simbolizuje prenos sjemena. Bog je postavio sjeme u Avrama.
 2. „Da će poučiti svoje sinove i svoj dom posle sebe.“ Avram će prenijeti svoje sjeme svojoj porodici. On će ih poučiti, jer je izvor blagoslova za svoju porodicu.
 3. „Da se drže Gospodnjeg puta.“ Sjeme koje je u kombinaciji sa strukturom dozvoljava porodici da se drži puteva Gospodnjih.
 4. „Da postupaju pravično i kako valja“ – kada kanal života teče, pravednost će biti demonstrirana u životu.
 5. „Da Gospod ispuni na Avramu sve što je obećao za njega“ – da će Avram biti velika i jaka nacija i da će sve porodice na zemlji biti blagoslovene u njemu.

„Društvo je sačinjeno od porodica, i jeste ono što glave porodica od njega načine. Iz srca potiču ‘problemi života’; i srce zajednice, crkve i naroda je domaćinstvo. Dobrobit zajednice, uspjeh crkve, prosperitet nacije, zavise od uticaja iz doma.“ (Ellen G. White, The Adventist Home 15)

 

Sjeme i uloga njegovatelja

Načelo semena i njegovanja se odigrava na tri nivoa:

1. Otac (sjeme) i Sin (njegovanje) – Jovan 5:19,20. 2. Hrist (sjeme) i zajednica vjernika (njegovanje) – Efes. 5:24,25. 3. Muž (sjeme) i žena (njegovanje) – Efes. 5:22.

Kao što je muž glava ženi, tako je Hrist glava zajednice vjernih. Zajednica je prepoznata kao žena, koja uzima Hristovo sjeme i podiže ga njegom u narod koji drži uputstva Božja i koji je po obličju njihovog Oca Isusa, kao što je Set načinjen po obličju njegovog oca Adama, kroz Evu.

Kako Hrist daje svoje sjeme zajednici vjernih? Ono prvo dolazi k nama direktno kroz lično biblijsko proučavanje. Takođe dolazi i kada porodica zajedno vrši službu, ali u društvenoj zajednici ono dolazi kroz starješinstvo zajednice. Apostoli su se neprestano trudili u službi molitve i Riječi (Djela 6:4). Imali su zadatak da hrane stado (Jovan 21:17; Djela 20:28; 1. Pet. 5:2). Starješine zajednice vjernika su zemaljski predstavnici načela muškog osjemenjavanja. Članovi zajednice predstavljaju ženu koja njeguje sjeme i nosi Hristovo obličje u svojim izdancima – onima koji drže Božja uputstva i imaju Hristovu vjeru. (Otk. 14:12).

Starješine prvo moraju nositi potrebne kvalifikacije iz svog doma da bi se mogli starati za zajednicu vjernika (vidi: 1. Timoteju 3:4,5). Zato žene ne mogu biti starješine, jer bi bila katastrofa da vladaju svojim domom.

Očekivano, ovakav stav iritira mnoge demokratski i sekularno profilisane ljude, ali to će biti slučaj samo ako svoju vrijednost kao osobe vučete iz svoje urođene moći i položaja.

Načelo sjemena i njegovatelja u ulogama muškaraca i žena je jasno demonstrirano u jevanđeoskom propovijedanju Džejmsa i Elene Vajt. Obratite pažnju na način na koji su radili zajedno.

„Naši sastanci su obično vođeni na takav način da smo oboje imali učešće. Moj suprug bi iznio doktrinarno predavanje, a onda bih ja dugo bodrila crkvu kako bi poruka našla put u najnježnija osjećanja vjernika. Tako je moj suprug sijao, ja sam zalivala sjeme istine, a Bog je dao da uzraste.“ (Life Sketches, pp. 127,128, 1880)

 

Destruktivno djelovanje koncepta trojstva na porodičnu strukturu

 1. Trojstvo identičnih bića mijenja strukturu Božanstva od odnosne jednakosti ka jednakosti po učinku.
 2. Mi smo kao porodica načinjeni po Božjem obličju.
 3. Trojstvo pomijera porodicu od odnosne jednakosti ka jednakosti zasnovane na učinku.
 4. Ovaj pomak guši kanal blagoslova izvrtanjem duhovnog sjemena i načela njegovanja.
 5. Gušenje blagoslova dodatno otežava dotok Svetog Duha u živote porodice i zajednice.
 6. Gušenje blagoslova uništava slavu djece i stvara bezvrijednost i nesigurnost.
 7. Bezvrijednost i nesigurnost intenziviraju razmišljanje zasnovano na učinku i stvaraju brda i doline u našem životu koje sprječavaju da Sveti Duh dopre do nas.

Da li je ta fatalna pretpostavka vrijedna svega ovoga? Da li je vrijedno zaustaviti kanal Božjeg izvora života – Njegov Duh, rasturanjem strukture koja nas je uspostavila? Zar ovo nije žalošćenje Svetog Duha?

Kada razumijemo Božji sistem jednakosti po odnosu, onda prividna nepravda i nejednakost potpuno nestaju i izvor život postaje ponovo otvoren za nas. Ovo nam daje kontekst za sledeće stihove i otkriva njihovu važnost.

„Pobožnost koja je čista i neuprljana pred našim Bogom i Ocem jeste ovo: brinuti se za siročad i udovice u njihovoj nevolji, i čuvati se prljavštine ovog svijeta.“ (Jakov 1:27)

„Učite se dobro činiti, tražite pravdu, ukoravajte tlačitelja, pravdu dajte siročetu, branite pravo udovice.“ (Isaija 1:17)

Srce čiste vjere jeste obilaziti sirote i udovice; obnavljati izvor Izraelu; pustiti vodu iz kamena da Božja zajednica može da pije.

Ako porodica izgubi oca ili je otac nevoljan da njeguje svoju djecu, tada je dužnost vođa zajednice da popune tu prazninu. Ako dijete izgubi majku, zajednica ga mora hraniti i njegovati i starati se za njega. To je preuzimanje odgovornosti u spasavanju izgubljenih i duša na umoru koje nemaju izvor u svojim domovima.

 

Apel da se obnovi porodična struktura blagoslova

Naš Otac na nebesima je znato tačno šta Isus treba da čuje prije nego što se suprotstavio Sotoni u pustinji. Njemu je bio potreban jednostavan blagoslov:

„Kad se krstio, Isus odmah izađe iz vode, a nebesa se otvoriše i on ugleda Božijeg Duha kako silazi kao golub i spušta se na njega. A glas sa neba reče: ‘Ovo je moj ljubljeni Sin, koji je po mojoj volji!’“ (Matej 3:16,17)

Ova izjava Oca otkriva jednu stvar bez koje Njegov Sin ne može da živi i ne može da stvara iz sebe i to je vrijednost koja je izvedena iz Očevog blagoslova. Ovo ne bi bio problem za nerođenog Sina. Blagoslov kod krštenja, iako lijep, ne bi bio vitalan, ali rođeni Sin mora imati taj blagoslov. Isus ne bi mogao da ispuni svoju misiju bez njega. On, u ovom momentu, otkriva samo srce Božjeg kraljevstva. Baš kao što Božji Sin ne može istinski raditi bez blagoslova Njegovog Oca, ne možemo ni mi.

Koliko su moćne riječi, ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Ako ih prihvatimo i primimo u srce one mogu izliječiti bilo koju ranu, bilo koji bol, ako vjerujete u to. Zapazite sledeći tekst iz Čežnje vjekova:

„I riječi koje su izgovorene Isusu na Jordanu, ‘Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji,’ obgrljuju cijelo čovječanstvo. Bog je govorio Isusu kao našem predstavniku… Riječi koje je govorio Isusu, govori svakoj duši koja vjeruje: Ovo je moje ljubljeno dijete koje je po mojoj volji.“ (Desire of Ages 113)

Kada je Otac govorio Isusu, svome Sinu, Riječ je prolazila kroz Hrista ka svima nama. Ovdje je sila koja poravnava planine ponosa i ispunjava doline depresije. Ovdje je ključ predat u ruke vjere koja će otključati silu nebesa.

Ako pratimo Isaiju poglavlja 1 do 3 pažljivo, uočićemo stalni pad vođstva u Izraelu:

 1. Formalizacija bogosluženja (Isa. 1:13-15).
 2. Snižavanje načela vođa (Isa. 1:23).
 3. Prihvatanje istočnih/vavilonskih načela – razmišljanje zasnovano na učinku (Isa. 2:6).
 4. Uzimanje dobrih ljudi – voda i hljeb su uzeti – izvor je zatvoren – kanal je odsječen (Isa. 3:1,2).
 5. Uzdizanje nezrelih vođa jer tijela djece nijesu ispunjena izvorom života i stoga su nastrojena da razmišljaju po učinku a ne po odnosu i time nesigurna i željna kontrole (Isa. 3:3,4).
 6. Nepoštovanje autoriteta (Isa. 3:5).
 7. Feminizacija vođstva – žene će vladati nad njima (Isa. 3:12).

„A sve im se to događalo za primjer i napisano je za upozorenje nama, koji živimo na kraju vjekova. Dakle, ko misli da stoji, neka pazi da ne padne.“ (1. Korinćanima 10:11,12)

Obratimo pažnju na istinsko djelo pripreme za Gospodnji dolazak:

„Slušajte! Neko viče u pustinji: ‘Raščistite put Gospodu! Poravnajte kroz pustu zemlju stazu našem Bogu! Neka se podigne svaka dolina, neka se spusti svaka gora i svako brdo! Brežuljkast kraj neka postane ravan, neravan kraj neka se pretvori u ravnicu! Tada će se otkriti slava Gospodnja i svi će je ljudi vidjeti, jer su to riječi iz Gospodnjih usta.’“ (Isaija 40:3-5)

„Jer će biti velik u Gospodnjim očima. Ali ne smije da pije vina ni opojnog pića. Biće pun Svetog Duha već od majčine utrobe. Mnoge od Izraelovih sinova obratiće k Gospodu, njihovom Bogu. Ići će pred Bogom pun Duha i snage kao Ilija, da srca očeva obrati deci i neposlušne mudrosti pravednih, da Gospodu pripremi spreman narod.“ (Luka 1:15-17)

Ni „Ilija“ posletka vremena neće biti opijen vinom vavilonskim, gdje se veličina mjeri učinkom ili urođenom moći. On će obnoviti porodične izvore okretanjem djece ka njihovim očevima i vidjeće u njima kanale svoje slave. Očevi, muževi, majke i djeca – svi zajedno treba da izbace prokletstvo iz svojih domova i zajednica vjernika koje sprječava kanale Božjih blagoslova.

„Evo, ja vam šaljem proroka Iliju prije nego što dođe veliki i zastrašujući Gospodnji dan. On će obratiti srce očeva ka sinovima i srce sinova obratiće ka očevima, da ne dođem i ne udarim zemlju uništenjem.“ (Malahija 4:5,6)

Izvodi iz knjige Adriana Ebensa „Povratak Ilije“ (adapatirano)

 

Print Friendly, PDF & Email

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka