Izbor knjiga

Pilat je postavio Isusu ključno pitanje: „Šta je istina?“ Da je sačekao da dobije odgovor, možda bi čuo objašnjenje nalik ovom: „Isus mu odgovori: ‘Ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene.’“ (Jovan 14:6) Isus izjavljuje istinu govoreći o svojoj vezi sa Ocem. On je put do Oca. Na drugom mjestu su zapisane riječi izgovorene kada je razgovarao sa svojim sledbenicima. Isus je pitao učenike:

„‘A šta vi kažete, ko sam ja?’ Simon Petar mu odgovori: ‘Ti si Hristos, Sin Boga živoga.’ ‘Blago tebi, Simone, sine Jonin,’ reče mu Isus, ‘jer ti to nije objavio čovjek, nego moj Otac, koji je na nebesima.’“ (Matej 16:15-17)

Odgovor na Pilatovo pitanje je da je Isus istina, a centralna tačka ove istine je to da je On kanal ili put do Oca. Ovo je istina božanskog obrasca, a Pavle definiše ovaj obrazac za nas u prvoj poslanici Korinćanima:

„Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve, i mi kroz Njega.“ (1. Korinćanima 8:6)

Ovaj obrazac se može otkriti u dvije riječi koje odmah slijede iza riječi Otac i Isus Hrist.

Biće Obrazac Definicija (iz Strongovog konkordansa)
Otac Od koga Ek ili ex – primaran predlog koji označava poreklo, izvor (tačka odakle kretanje ili radnja proizilaze)
Sin Kroz koga Diadee-ah’ – primaran predlog koji označava kanal radnje, kroz.

Veza koja je kamen temeljac univerzuma je Od Koga i Kroz Koga. Otac je izvor čega? „Svega.“ Isus Hrist je kanal čega? „Svega.“ Ovdje nalazimo univerzalan odnosni princip, tj. princip koji se odnosi na veze, princip svega, uključujući i samog života. Možemo to izraziti i na sledeći način: Izvor → Kanal = Život.

Ovaj obrazac prenesen je i na život koji dobijaju ljudska bića. Otac (izvor) daje svoje sjeme majci (kanal) i život nastaje. Eva je proistekla od Adama (Postanje 2:21-22). Koja je veza između Adama i Eve? Izvor ljudskog roda je bio u Adamu (od koga). Od njega je došao živi materijal da bi se stvorio kanal za ljudski rod, žena (kroz koga). Tako i za svako dijete koje dolazi na ovaj svijet važi sledeći proces: izvor – kanal, kako bi nastao život. Adam je ovo razumio pošto je rekao:

„A Adam reče: Evo napokon kost od mojih kostiju. I meso od mog mesa. Neka se zove čovječica, jer je uzeta od čovjeka.“ (Postanje 2:23 )

Uz pomoć nadahnutih riječi iz Svetog Pisma, u mogućnosti smo da posmatramo duhovnu vezu između dvije ličnosti koje su na nebu – Oca i Sina. Na osnovu posmatranja te veze otkrivamo univerzalan zakon svega što je stvoreno, a on glasi: izvor – kanal. Razmotrimo još nekoliko stihova iz Pisma.

„Zatim Bog reče: ‘Hajde da načinimo čovjeka po svom obličju, sličnog nama… I Bog je stvorio čovjeka po svom obličju, po obličju Božjem stvorio ga je – muškarca i ženu stvorio ih je.“ (Postanje 1:26,27)

„I da rasvijetlim svima šta je zajedništvo tajne koja je od eona sakrivena u Bogu, koji je sve stvorio kroz Isusa Hrista.“ (Efescima 2:9)

„Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj je bio život i život je bio svjetlost ljudima.“ (Jovan 1:3,4)

Bog je sve stvorio kroz Isusa Hrista. Njegov Sin je bio taj kome je Bog rekao: „Da načinimo čovjeka po svom obličju“. Slika koja ukazuje na vezu koja postoji, po kojoj je ljudski rod bio stvoren, je veza između Oca i Sina: Izvor – Kanal.

„Jer njegova nevidljiva svojstva, naime njegova vječna moć i božanstvo, jasno se vide još od stvaranja svijeta, budući da se prepoznaju po onome što je stvoreno, tako da nemaju izgovora.“ (Rimljanima 1:20)

Poslanica Rimljanima nam govori da se nevidljivi atributi Božanstva jasno mogu vidjeti na stvorenjima. Šta je to što se izdvaja među stvorenjima i što je bilo na jedinstven način stvoreno po Božjem obličju? Muškarac i žena i veza koja postoji između njih. Ljudska veza između muškarca i žene je načinjena po obrascu Otac – Sin, ta veza između Njih je osnovna veza u univerzumu.

Sa ovim mislima na umu možemo da razmotrimo još neke citate iz Biblije:

„Da se utješe njihova srca povezana u ljubavi i u svakom bogatstvu pune sigurnosti razumijevanja u spoznaji tajne Božje, i Oca i Hrista. U njemu su sakrivena sva blaga mudrosti i znanja.“ (Kološanima 2:2,3)

Veza između Oca i Sina je božanski potpis koji je bio stavljen na stvorenja. Ako pogledate nebo, vidjećete taj potpis na Suncu i Mjesecu. Ako razmatrate poreklo ljudskog roda, vidjećete taj božanski potpis. Sa ovim božanskim ključem možemo otključati sve riznice mudrosti i znanja.

„I dok otkrivenih lica poput ogledala odražavamo Gospodnju slavu, svi se mi preobražavamo u isto obličje, iz slave u slavu, kao od Gospodnjeg Duha.“ (2. Korinćanima 3:18)

Posmatrajući ovaj božanski potpis, Izvor – Kanal, u Ocu i Sinu, on mijenja naše razmišljanje, naša osjećanja, naše veze i naše proučavanje. Zaista je genijalno da su sva mudrost i znanje zapravo čvrsto povezani sa znanjem o vezi između Oca i Sina. Pogrešno shvatanje te veze automatski uništava ključ i zamagljuje pravo znanje i mudrost. S druge strane, sa ovim istinskim znanjem i neprestanim razmišljanjem o Ocu i Sinu, ovaj obrazac počinje da se otkriva našoj svijesti i da donosi harmoniju u naše umove, srca i u umove i srca onih sa kojima smo povezani međuljudskim vezama.

Principi koji govore o Izvoru

Biblijska referenca  Br. Poreklo (Otac) Kanal (Sin)
„On (Hrist) je slika nevidljivog Boga, prvorođeni prije svakog stvorenja.“ (Kološ. 1:15) 1 Nevidljiv Vidljiv
„Koji (Hrist) budući sjajnost slave i obličje bića Njegovog… postao je toliko veći od anđela koliko je ime koje je naslijedio uzvišenije od njihovog imena.“ (Jev. 1:3-4)

„Zato ga je Bog i uzvisio i dao mu ime koje je iznad svakog imena… da svaki jezik prizna Isusa Hrista za Gospoda, na slavu Boga Oca.“ (Filip. 2:9-11)

2 Slava Sjajnost (Uzvisivanje)
„Sin ne može ništa da učini sam od sebe, nego samo ono što vidi da Otac čini.“ (Jovan 5:19)

„Hristu je poglavar Bog.“ (1. Korin. 11:3)

3 Vođstvo Potčinjavanje
„I za koga je od anđela ikada rekao: ‘Sjedi meni s desne strane, dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim?’“ (Jev. 1:13)

„Ko živi u skrovitom zaklonu Svevišnjega, u sjeni Svemoćnog boravi.“ (Psalam 91:1)

4 Onaj koji štiti Onaj ko je štićenik
„A glas sa neba reče: ‘Ovo je moj ljubljeni Sin, koji je po mojoj volji.’“ (Matej 3:17)

„‘Zapisano je,’ odgovori mu Isus, ‘Čovjek ne živi samo od hljeba, nego i od svake objave koja izlazi iz Božijih usta.’“ (Matej 4:4)

5 Onaj ko daje i obezbjeđuje blagoslove Onaj ko prima blagoslove
„Jer ovako kaže Visoki i Uzvišeni, koji živi u svu vječnost i čije je ime sveto.“ (Isaija 57:15)

„I Riječ je postala tijelo i prebivala u nama.“ (Jovan 1:14)

„…Hrist, koji je obličje Boga nevidljivog.“ (2. Korin. 4:4)

6 Uzvišen (Nedokučiv) Blizak
(Pristupačan)
„Ja sam došao u ime svog Oca…“ (Jovan 5:43) 7 Onaj koji je predstavljen (Vrhovni Um) Predstavnik (Riječ)

 

Primjeri koji se odnose na Kanal

Izvor Kanal Biblijska referenca
Suprug Supruga „Muž je glava ženi.“ (1.Korin. 11:3)
Roditelj Dijete „Poštuj oca i majku.“ (Matej 19:19)
Hrist Zajednica „Jer je muž poglavar ženi kao što je i Hristos poglavar pozvanima.“ (Efes. 5:23)
Starješina Stado „Pasite stado Božije, koje vam je povjereno.“ (1. Petr. 5:2)
Vlast Građani „Neka se svaka duša pokorava vlastima koje vladaju; jer nema vlasti da nije od Boga, a što su vlasti, od Boga su postavljene.“ (Rim. 13:1)
Razum Osjećanja „Sve provjeravajte, držite se onoga što je [moralno] dobro.“ (1. Sol. 5:20)
Vjera Djela „…nego vjera, koja kroz ljubav djeluje.“ (Galat. 5:6)
Hrist Biblija „I počevši od Mojsija i svih Proroka, protumačio im je ono što je pisano o njemu u svim Pismima.“ (Luka 24:27)

„Vi istražujte Pisma jer mislite da u njima imate vječni život, a upravo ona svjedoče o meni.“ (Jovan 5:39)

Stari savez Novi savez „Nemojte da mislite da sam došao da ukinem Zakon∗ ili Proroke. Nisam došao da ih ukinem, nego da ih ispunim.“ (Matej 5:17)
Prva 4 uputa Dekaloga Poslednjih 6 uputa Dekaloga „A Isus mu reče: Voli Gospoda, svoga Boga, svim svojim srcem, svom svojom dušom i svim svojim umom. To je najveći i prioritetni nauk. A drugi je sličan ovom: Voli svoga bližnjega kao samoga sebe.“ (Mat. 22:37-39)
Sjeme Rod „Sijač je izašao da sije sjeme… Drugo je palo na dobru zemlju i kad je izniklo, donijelo je stostruki plod.“ (Luka 8:5-8)
Sunce Mjesec „Bog je načinio dva velika izvora svjetlosti, veći da upravlja danom i manji da upravlja noći.“ (Post. 1:16)

Druga tabela je slika prve tabele. Te dvije tabele su u Izvor – Kanal vezi. Puno elemenata iz božanskog potpisa može da funkcioniše u našem svijetu. Pozicije izvora i kanala se mijenjaju u zavisnosti od toga koja veza je u pitanju. Na primjer, u vezi suprug – supruga, suprug je izvor (poreklo), a supruga je kanal. U vezi majka – dijete, majka je poreklo, a dijete kanal.

Ako uzmemo principe božanskog obrasca opisane u prvoj tabeli i primijenimo ih na veze opisane u drugoj tabeli, otkrivamo tajnu za harmonična kretanja zemaljskih tijela, kretanja u saglasnosti sa glavnim nebeskim božanskim Tijelima univerzuma, a to su Otac i Sin.

Važno je zapamtiti da za primjere u kojima se nabrajaju izvori, koji su dati u drugoj tabeli, važi sledeće: njihov autoritet je potčinjen vrhovnom Bogu, koji im ga je dao. Ne postoji autoritet, tj. vlast na Zemlji, koja je potpuno nezavisna i šta god da oni zahtijevaju od onih ljudi koji su odgovarajući kanali, to mora biti u harmoniji sa vrhovnim Božjim autoritetom. Ako oni nisu u harmoniji sa Njegovim autoritetom, osobe kanali nemaju samo pravo već i dužnost da sa poštovanjem upućuju molbe višem autoritetu.

Napravićemo sažetak principa koje smo spomenuli:

 1. Vidljivo i nevidljivo kanal otkriva izvor ili je put ka izvoru
 2. Slava i sjajnost kanal uveličava izvor
 3. Vođstvo i potčinjavanje – kanal se potčinjava izvoru
 4. Izvor štiti kanal
 5. Izvor blagosilja kanal
 6. Izvor se brine o kanalu
 7. Kanal je predstavnik izvora

Naša lista počinje sa radnjama koje se odnose na kanal zbog toga što nas on vodi, upućuje na izvor, isto tako kao što nas i Isus vodi Ocu. Jednom kada se povežemo sa izvorom, u stanju smo da otkrijemo šta je to što on radi.

Principi koje smo upravo opisali su jezgro božanskog obrasca. Da bi zaista mogli cijeniti ljepotu i simetriju ovog obrasca, normalno je da ga moramo uveličati na osnovu primjera koji su dati u drugoj tabeli. Ti primjeri su modeli, tj. slike.

Bog je, dakle, Izvor svega. Svaki život dolazi od Oca i prolazi kroz Sina. Otac je izvor života, a Sin je kanal života. Ovaj život teče ka nama kroz Božjeg Duha. Za Duha se u Bibliji često kaže da je svjetlost, voda, vjetar, vatra. Kroz Duha Božjeg mi možemo iskusiti svu puninu Očevih blagoslova. Jedino mjesto gdje možemo primiti Duha je kroz kanal – Sina Božjeg (vidi: Jovan 20:21-22)

Cijeli svijet dobija život na Zemlji zbog Plana spasenja i Božjeg dara u Hristu. Oni koji odbijaju da prihvate odakle ovaj život potiče automatski će prekinuti vezu sa Izvorom. Da bi dobili vječni život, moramo prepoznati da su Izvor i Kanal Otac i Sin.

„A u ovome je to svjedočanstvo: Bog nam je dao vječni život, i taj život je u njegovom Sinu. Ko ima Sina, ima život, a ko nema Sina Božjeg, nema život.“ (1. Jovanova 5:11,12; uporedi sa Jovan 3:16 i 1. Jovanova 4:9)

Ljubav ima svoj izvor u Očevom srcu, a prema nama je iskazana kroz kanal Njegovog Sina. Kanal Sina Božjeg u božanskom obrascu ima zaista suštinsku ulogu kako bi mogli spoznati Očevo srce (vidi: Jovan 8:19; 14:7,9).

Ako se vratimo na primjer Sunca i Mjeseca, otkrićemo još jedan važan princip. Ako razmotrimo koncept dolaska svjetlosti znanja u pomračen um, shvatamo da ako bismo gledali direktno u Sunce, pogotovo u jednom takvom mračnom stanju, oslijepili bi, međutim, ako se ista svjetlost primila kroz posredništvo Mjeseca, to će omogućiti da svjetlost bude prihvaćena postepeno, bez štetnih posledica.

Kao što nam i fizičko svjetlo dolazi kroz božanski obrazac, tako i znanje o ovom svijetu dobijamo kroz uputstva. Naši roditelji ili učitelji nas moraju uputiti kako bi mogli učiti.

Možemo zaključiti da božanski obrazac ima:

 1. Izvor
 2. Kanal
 3. Tok

Ako izvor i kanal dovedemo u pravilan međusobni položaj, bujica de poteći, donijeće život, blagoslov, plodnost i napredak. Ali ako nijesu pravilno shvaćeni niti u pravilnim položajima, tada osjećamo prokletstvo i propast koja na kraju donosi smrt.

Print Friendly, PDF & Email

4 odgovora na Božanski obrazac

 • slobodan kaže:

  Da li se može reći da su primer izvora i kanala: Sin i Stari zavet; Hrist i Novi zavet; Hrist i apostoli?

  • PavleS kaže:

   Može se naći puno obrazaca. “Uspjeh” satanizma i izopačene religioznosti upravo se zasniva na poremećajima božanskih obrazaca.

   • Sloilić kaže:

    Izvinite, nisam siguran da li sam dobro razumeo, da li su navedeni obrasci ispravni? Možete nam navesti neki poremećen obrazac?

    • PavleS kaže:

     Jesu. Poremećene obrasce vidimo na sve strane, na primjer odnos Otac – Sin u dogmi o trojstvu, zatim izvrtanje prioriteta: Riječ Božja – crkva, Biblija – tradicija, razum – osjećanja, vjera – djela; izvrtanje Biblije preferiranjem samo jednog saveza, obično Novog na štetu Starog; izvrtanje odnosa muž – žena (kad je žena kapo od makine i dijeli blagoslove okolo), roditelj – dijete, itd.

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka