Izbor knjiga

Verujem da je svako od nas čuo za Isusovo uskrsenje, koje je usledilo trećeg dana od ovog nemilog događaja, dok nam sledeći stih pokazuje zašto Ga je Bog uskrsnuo iz mrtvih: „Ali Bog Ga je uskrsnuo oslobodivši Ga okova smrti, jer nije bilo moguće da Ga smrt zadrži.“ (Dela apostolska 2:24 NZ) Upravo tako, smrt nije mogla da zadrži nesebičnu Ljubav u grobu, koja život Svoj žrtvuje za druge. Čak nas i biljke, koje se nalaze u prirodi, svakodnevno uče ovoj predivnoj istini, što nam i sam Isus Hrist potvrđuje: „Zaista, zaista, kažem vam, ako zrno pšenice ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo. Ali ako umre, donosi obilan rod.“ (Jevanđelje po Jovanu 12:24 NZ) Tako je i On tek Svojom smrću mogao da donese obilan rod koji će predstavljati svi spaseni ljudi i „zbog radosti koja je stajala pred Njim podneo je krst ne mareći za sramotu i seo je s desne strane Božjeg prestola“ (Jevrejima poslanica 12:2 NZ).

Kao što možemo videti, svako od nas je bio Njegova radost, koja Mu je davala snagu da izdrži na krstu, jer nas je Njegova žrtva konačno pomirila sa Bogom. Sada je red na nas da sledimo Njegov primer, kao što nam i sam Isus Hrist poručuje: „Uzmite Moj jaram na sebe i učite od Mene, jer Ja sam krotkog i poniznog srca, i naći ćete odmor za svoju dušu. Jer, Moj jaram je blag i Moje breme je lako.“ (Jevanđelje po Mateju 11:29,30 NZ) „Ko hoće da ide za Mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj krst i ide za Mnom. Jer, ko hoće da spase svoj život, izgubiće ga; a ko izgubi svoj život radi Mene, naćiće ga. Šta vredi čoveku ako dobije ceo svet, a svom životu naudi? Šta čovek može dati u zamenu za svoj život?“ (Jevanđelje po Mateju 16:24-26 NZ)

Upravo tako, svako ko bude želeo da sačuva svoj sebičan i grešan život, iz koga proizilaze različite grešne misli, pobude i dela, izgubiće ga nakon par desetina godina života na zemlji, a svako ko ga izgubi i prihvati novi nesebičan život, koji se nalazi u Isusu Hristu, sačuvaće ga za čitavu večnost. S obzirom da izbor zavisi još uvek od nas, ne bi bilo loše da uporedimo dobiti jednog i drugog života kako bismo mogli da donesemo svoju konačnu odluku.

Pošto svako od nas odlično poznaje dobiti sebičnog i grešnog života, hajdemo sada ukratko da vidimo kakve nam je prednosti doneo Isus Hrist sopstvenom smrću. On je „žrtva pomirenja za naše grehe“ (1. Jovanova poslanica 4:10 NZ) i „jednim žrtvenim prinosom za svagda je učinio savršenima one koji bivaju posvećeni“ (Jevrejima poslanica 10:14 NZ). „I ne samo to, nego je Bog naša radost kroz našeg Gospoda Isusa Hrista, kroz koga smo sada pomireni s Bogom.“ (Rimljanima poslanica 5:11 NZ) „On je dao Sebe za naše grehe da bi nas izbavio od sadašnjeg doba zla“ (Galatima poslanica 1:4 NZ) i „kroz smrt je uništio onoga koji ima silu smrti, to jest Đavola, i oslobodio je sve koji su zbog straha od smrti ceo život bili podložni ropstvu“ (Jevrejima poslanica 2:14,15 NZ). Takođe, „Hristos nas je otkupio od prokletstva Zakona postavši radi nas prokletstvo, jer je napisano: Proklet je svako ko je obešen na drvo“ (Galatima poslanica 3:13 NZ) i samim tim je „kupio i oslobodio one koji su pod Zakonom, kako bi nas Bog usvojio kao sinove“ (Galatima poslanica 4:5 NZ). Isto tako, „izbavio nas je od svakog bezakonja i očistio Sebi narod koji je izabrao, revan za dobra dela“ (Titu poslanica 2:14 NZ), zbog čega smo postali „pravda Božija u Njemu“ (2. poslanica Korinćanima 5:21 NZ).

A kao kruna svega predstavlja činjenica da u skorijoj budućnosti možemo biti „učesnici u Božjoj slavi“ (Rimljanima poslanica 5:2 NZ) i „kroz Njega (Isusa Hrista) možemo biti spaseni od gneva“ (Rimljanima poslanica 5:9 NZ), „jer Bog nas nije namenio na gnev, nego da steknemo spasenje kroz našeg Gospoda Isusa Hrista, koji je umro za nas da bismo – bilo da bdimo ili da spavamo – živeli zajedno s Njim“ (1. poslanica Solunjanima 5:9,10 NZ). Na taj način svi već danas možemo biti pomireni sa Bogom, izbavljeni od svakog zla, bezakonja i robovanja, otkupljeni, iskupljeni, opravdani i revni za dobra dela, jer smo usvojena Božja deca.

Hajdemo sada da vidimo kakve nas dobiti mogu očekivati u budućnosti ako istrajemo u veri sve do kraja: „Onome ko pobedi daću (Isus Hrist) da jede s drveta života, koje je u Božjem raju.“ (Otkrivenje 2:7 NZ) „Onome ko pobedi, druga smrt neće naškoditi.“ (Otkrivenje 2:11 NZ) „Onome ko pobedi daću (Isus Hrist) od skrivene mane (nebeskog hleba), i daću mu beli kamen, i na kamenu napisano novo ime, koje ne zna niko osim onoga koji ga prima.“ (Otkrivenje 2:17 NZ) „A onome ko pobedi i ko bude držao moja (Isusova) dela sve do kraja, daću vlast nad narodima, kao što sam i Ja primio vlast od Svog Oca, pa će vladati nad njima gvozdenom palicom i razbiti ih kao glinene posude, i daću mu jutarnju zvezdu.“ (Otkrivenje 2:26-28 NZ) „Tako će onaj ko pobedi biti odeven u bele haljine i neću (Isus Hrist) izbrisati njegovo ime iz knjige života, nego ću priznati njegovo ime pred Svojim Ocem i Njegovim anđelima.“ (Otkrivenje 3:5 NZ) „Onoga ko pobedi učiniću (Isus Hrist) stubom u hramu Mog Boga i on više neće izaći odatle. Napisaću na njemu ime Mog Boga i ime grada Mog Boga, novog Jerusalima koji silazi s neba od Mog Boga, i Moje novo ime.“ (Otkrivenje 3:12 NZ) „Onome ko pobedi daću (Isus Hrist) da sedne sa Mnom na Moj presto, kao što sam i Ja pobedio i seo sa Svojim Ocem na Njegov presto.“ (Otkrivenje 3:21 NZ) „Ko pobedi, naslediće te blagoslove. Ja ću mu biti Bog, a on će Mi biti sin.“ (Otkrivenje 21:7 NZ)

Kao što možemo videti, svi navedeni stihovi govore o našoj pobedi, dok nam sledeći stih otkriva u čemu se ona sastoji: „Sve što je začeto od Boga pobeđuje svet. A ovo je pobeda koja je pobedila svet: naša vera.“ (1. Jovanova poslanica 5:4 NZ) Navedeni stih nam ponovo potvrđuje da je potrebno da budemo nanovorođeni od Boga i da sačuvamo svoju veru u Isusa Hrista sve do kraja svog života da bi dobili sve navedene dobiti. Zato je i Isus Hrist postavio sledeće ključno pitanje: „Ali kad Sin čovečiji dođe, hoće li naći veru na zemlji?“ (Jevanđelje po Luki 18:8 NZ)

Navedeni stih nam jasno otkriva da će Isus Hrist ponovo doći na našu zemlju da odvoji pravu veru od lažne, odnosno da odvoji pšenicu od kukolja, kao što nam sledeći stihovi potvrđuju: „Kraljevstvo nebesko je slično čoveku koji je posejao dobro seme na svojoj njivi. Ali, dok su ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, zaseja kukolj posred pšenice i ode. A kad je pšenica izrasla i isklasala, pojavi se i kukolj. Sluge odoše vlasniku pa mu rekoše: ‘Gospodaru, zar nisi posejao dobro seme na svojoj njivi? Otkud onda kukolj?’ A on im reče: ‘Neprijatelj je to učinio.’ ‘Hoćeš li da odemo i da ga oplevimo?’ upitaše sluge, ‘Ne’, odgovori on, ‘da ne biste, pleveći kukolj, zajedno s njim iščupali i pšenicu. Pustite neka oboje rastu do žetve, a ja ću u vreme žetve reći žeteocima: Prvo oplevite kukolj i vežite ga u snopove, da se spali, a pšenicu skupite u moj ambar.’” (Jevanđelje po Mateju 13:24-30 NZ)

Dok nam sledeći stihovi detaljnije govore o Isusovom drugom dolasku: „Sin čovečiji će doći u slavi Svoga Oca, sa Svojim anđelima, i tada će svakom vratiti po njegovim delima.“ (Jevanđelje po Mateju 16:27 NZ) „A kad se drugi put pojavi, a to neće biti zato da bi opet uklanjao greh, videće Ga oni koji Ga željno očekuju da bi dobili spasenje.“ (Jevrejima poslanica 9:28 NZ) „I sada, dečice, ostanite u Njemu, da bismo, kad se On pojavi, imali slobodu govora i da se ne bismo osramotili pred Njim prilikom Njegovog dolaska.“ (1. Jovanova poslanica 2:28 NZ) Kao što možemo videti, Isus Hrist će ponovo doći na našu zemlju da svakome vrati po njegovim delima i da spasi one koji Ga željno iščekuju, jer „ko čini nepravdu, vratiće mu se ono što je nepravedno učinio, jer Bog nije pristrasan“ (Kološanima poslanica 3:25 NZ).

Nažalost, mnogi ljudi veruju da uopšte nema Boga ili da je Bog zaboravio na naš ljudski rod. Zbog toga većina njih živi po sledećem životnom načelu: „Jedimo i pijmo, jer ćemo sutra umreti“ (Knjiga proroka Isaije 22:13 SZ), a, takođe, ima i onih koji nadmeno veruju da mogu da čine šta god požele, kao što nam sledeći stihovi potvrđuju: „Zli u nadmenosti svojoj ne traži Boga, sve su zamisli njegove: Nema Boga. U srcu svome on govori: Bog je zaboravio. Okrenuo je lice Svoje. Neće On to nikad videti.“ (Psalmi 10:4,11 SZ) Međutim, Biblija nam jasno otkriva zašto Isus Hrist još uvek odlaže Svoj drugi dolazak: „Gospod ne kasni s ispunjenjem Svog obećanja, kao što neki misle da kasni, već je strpljiv s nama jer ne želi da iko propadne, već da svi dođu do pokajanja.“ (2. Petrova poslanica 3:9 NZ) Upravo tako, Otac i Sin su strpljivi sa nama, jer ne žele da iko propadne, već da svi dođu do pokajanja, i sve dok bude bilo ljudi koji mogu primiti Njihovo spasenje, Isus Hrist će odlagati Svoj drugi dolazak. Od nas jedino zavisi kakve će nas tada zateći.

Jelena Grubović

Print Friendly, PDF & Email

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka