Izbor knjiga

U prethodnom poglavlju smo razmatrali koje su prednosti novog života u Isusu Hristu i šta možemo očekivati u našoj skorijoj budućnosti, a sada sledi najzanimljiviji deo: S obzirom da je svako od nas bio razapet sa Hristom, „jer smo zaključili ovo: jedan čovek je umro za sve, pa su tako svi umrli“ (2. poslanica Korinćanima 5:14 NZ), svako od nas je i uskrsnut zajedno sa Njim, kao što nam sledeći stihovi potvrđuju:Ali Bog, koji je bogat milosrđem, zbog Svoje velike ljubavi kojom nas je voleo, još dok smo bili mrtvi u gresima – oživeo nas je zajedno sa Hristom – blagodaću ste spaseni – i uskrsnuo nas s Njim i postavio nas s Njim na nebesima u Hristu Isusu, da bi nam, u blagonaklonosti koju oseća prema nama koji smo u Hristu Isusu, u poretku koji dolazi pokazao neizmerno bogatstvo Svoje blagodati.“ (Efescima poslanica 2:4-7 NZ) „Ako ste, dakle, uskrsnuti s Hristom, tražite ono što je na Nebu, gde Hristos sedi zdesna Bogu.“ (Kološanima poslanica 3:1 NZ)

Zar ovo nije fascinantno? Svi smo već sada u Hristu na nebesima i svako ko verom prihvati ovu stvarnost prolazi kroz jednu vrstu krštenja, kao što nam sledeći stihovi potvrđuju: „Budući da smo umrli grehu, kako da i dalje živimo u njemu? Ili zar ne znate da smo svi mi koji smo kršteni u Hrista Isusa, kršteni u Njegovu smrt? Dakle, s Njim smo sahranjeni svojim krštenjem u Njegovu smrt, kako bismo, kao što je Hristos uskrsnut iz mrtvih slavom Očevom, i mi isto tako hodili u novini života. Jer kad smo zasađeni s Njime u obličju Njegove smrti, bićemo tako i ustajanjem; znajući da je naša stara ličnost zajedno s Njim razapeta, kako bi se naše grešno telo onemogućilo, da više ne robujemo grehu. Jer ko umre, oslobađa se greha. A ako smo umrli s Hristom, verujemo da ćemo i živeti s Njim. Jer znamo da Hristos, nakon što je ustao iz mrtvih, više ne umire; smrt više nema vlast nad Njim. Jer smrću kojom je umro, umro je grehu jedanput, a što živi, Bogu živi. Tako i vi, smatrajte sebe mrtvima grehu, a živima Bogu u Hristu Isusu Gospodu našem. Zato ne dajte da greh vlada u vašem smrtnom telu, pa da slušate želje tela. Niti dajte svoje udove grehu da budu oružje nepravde, nego dajte sebe Bogu kao oni koji su oživeli iz mrtvih, i svoje udove dajte Bogu da budu oružje pravde.“ (Rimljanima poslanica 6:2-13 NZ)

Navedeni stihovi nam, takođe, pokazuju da bi svako od nas, nakon krštenja u Isusovu smrt, trebalo sebe da smatra mrtvim grehu, a živim Bogu u Njegovom Sinu, i ono što je najvažnije od svega – svako od nas bi trebalo da postupa u skladu sa ovim saznanjima. U sledećim stihovima se nalazi detaljan opis kako treba da izgleda željena promena: „Kao što ste svoje udove dali da robuju nečistoti i bezakonju, što vodi u bezakonje, tako sada dajte udove da služe pravednosti, što vodi u svetost. Jer kad ste bili robovi greha, bili ste slobodni od pravednosti. Kakav ste, dakle plod tada donosili? Takav da se sada toga stidite. Jer konačni ishod toga je smrt. Ali sada, kad ste oslobođeni od greha i postali ste Božje sluge, plod koji donosite jeste svetost, što vodi u večni život. Jer plata za greh je smrt, a Božji dar je večni život kroz Hrista Isusa, našeg Gospoda.“ (Rimljanima poslanica 6:19-23 NZ) Upravo tako, svako od nas je pozvan da nakon sopstvenog krštenja u Isusovu smrt služi pravednosti, a ne grehu, kao što nam sledeći stih potvrđuje: „Budući oslobođeni od greha, postali ste sluge pravednosti.“ (Rimljanima poslanica 6:18 NZ)

Hajdemo sada da vidimo kada ćemo i sami iskusiti Isusovo uskrsenje ako verom prihvatimo ovu stvarnost i istrajemo poslušnošću u njoj sve do kraja: „Evo, govorim vam tajnu: Nećemo svi zaspati smrtnim snom, ali svi ćemo se preobraziti, u jednom trenutku, u tren oka, na zvuk poslednje trube. Jer truba će zatrubiti i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, i mi ćemo se preobraziti. Jer ovo raspadljivo mora da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno mora da se obuče u besmrtnost. A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti reči koje su napisane: Smrt je uništena u pobedi.“ (1. poslanica Korinćanima 15:51-54 NZ) „Kada se pokaže Hristos, naš život, tada ćete se i vi s Njim pokazati u slavi.“ (Kološanima poslanica 3:4 NZ) Kao što možemo videti, pokajani umrli grešnici biće uskrsnuti neraspadljivi kada Isus Hrist ponovo dođe na našu zemlju, dok će neki vernici živi dočekati Njegov drugi dolazak i tada će se obući u nesraspadljivo i besmrtno telo.

Ali neko će reći: Kako će mrtvi uskrsnuti? I kakvo će telo imati? Bezumniče! Ono što seješ neće oživeti ako najpre ne umre. I kad seješ, ne seješ onakvo telo kakvo će se pojaviti, nego golo zrno, na primer, pšenice ili nečeg drugog. A Bog mu daje telo kakvo hoće, i to svakom semenu njegovo telo. Nije svako telo isto telo: drugačije je čovečije telo, a drugačije telo stoke, drugačije je telo ptica, a drugačije riba. I ima nebeskih tela i zemaljskih tela, ali drugačija je slava nebeskih, a drugačija slava zemaljskih. Drugačija je slava sunca, drugačija slava meseca, a drugačija slava zvezda. A i zvezda se od zvezde razlikuje po slavi. Tako je i uskrsenje mrtvih. Seje se u raspadljivosti, a uskrsava u neraspadljivosti. Seje se u sramoti, a uskrsava u slavi. Seje se u slabosti, a uskrsava u sili. Seje se telesno telo, a uskrsava duhovno telo. Postoji zemaljsko telo, a postoji i duhovno telo.“ (1. poslanica Korinćanima 15:35-44 NZ) Navedeni stihovi nam jasno pokazuju da od biljaka možemo naučiti kako se umire i živi za druge. One nas, takođe, mogu naučiti i o preobražavanju našeg tela prilikom Isusovog drugog dolaska. Ko god posmatra prirodu na ovakav način, moći će bliže da upozna Boga.

Sada je pravi trenutak da pronađemo odgovor na sledeće važno pitanje, koje verujem da svakoga od nas zanima: Šta će biti sa onim ljudima koji budu odbacili Isusa Hrista i Njegovo ponuđeno spasenje? Biblija nam eksplicitno govori da, pored uskrsenja spasenih ljudi, postoji i uskrsenje nepokajanih grešnika: „Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti Njegov (Isusov) glas i izaći će – oni koji su činili dobro u uskrsenje života, a oni koji su činili zlo u uskrsenje osude.“ (Jevanđelje po Jovanu 5:28,29 NZ) Navedeni stihovi nam jasno pokazuju da će nepokajani grešnici biti uskrsnuti da bi im bilo suđeno, dok nam sledeći stihovi detaljnije govore o Isusovom sudu: „Gle! Gospod je došao sa desetinama hiljada Svojih svetih anđela, da sudi svima i da osudi sve bezbožnike za sva njihova bezbožna dela koja su bezbožno počinili i za sve strašne stvari koje su bezbožni grešnici protiv Njega izgovorili. To su ljudi koji prigovaraju, koji se žale na svoje životne okolnosti, koji žive po svojim željama i čija usta oholo govore, koji se ulaguju istaknutim ljudima radi vlastite koristi.“ (Judina poslanica 1:14-16 NZ)

Kao što možemo videti, Isus Hrist će suditi svima, ali će osuditi samo bezbožnike, jer „ko sluša Njegovu reč i veruje Onome (Bogu) koji Ga je poslao, ima večni život i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život“ (Jevanđelje po Jovanu 5:24 NZ). Hajdemo sada da vidimo u čemu se sastoji Isusov sud: „A sud je u ovome: Svetlost (Isus Hrist) je došla u svet, ali ljudi su voleli tamu (greh), a ne Svetlost, jer su im dela bila zla. Jer ko čini zlo, mrzi Svetlost i ne dolazi k Svetlosti, da se njegova dela ne bi razotkrila.“ (Jevanđelje po Jovanu 3:19,20 NZ) Upravo tako, svaki čovek koji odbacuje Isusa Hrista sam sebe osuđuje, jer voli tamu, odnosno greh i smrt, a mrzi Svetlost, odnosno pravednost i večni život, kao što nam sledeći stih potvrđuje: „Ko odbacuje Mene (Isusa Hrista) i ne prima ono što Ja kažem, ima svog sudiju. Reč koju sam govorio – ona će mu suditi u poslednji dan.“ (Jevanđelje po Jovanu 12:48 NZ) Na taj način svako „ko [tvrdoglavo] odbija Sina, neće videti život, nego Božji gnev ostaje na njemu“ (Jevanđelje po Jovanu 3:36 NZ) .

Hajdemo sada da vidimo šta će se dalje dešavati sa bezbožnim ljudima nakon suda: „I video sam mrtve, velike i male, kako stoje pred Bogom, i svici su se otvorili. I otvorila se druga knjiga, koja je [knjiga] života. I mrtvima je bilo suđeno prema njihovim delima na temelju onoga što je napisano u svicima. I more je predalo mrtvace koji su bili u njemu, i smrt i grob predali su mrtvace koji su bili u njima. I svakome je bilo suđeno prema njegovim delima. A smrt i had bili su bačeni u ognjeno jezero. Ovo je druga smrt. I ko se god nije našao zapisan u knjizi života, bio je bačen u ognjeno jezero.“ (Otkrivenje 20:12-15 NZ) Navedeni stihovi nam jasno pokazuju da će oni biti bačeni u ognjeno jezero.

Sada se postavlja sledeće važno pitanje: Da li ognjeno jezero zapravo predstavlja drugo ime za pakao gde će nepokajani grešnici biti večno mučeni? Naravno da ne, jer je Biblija i više nego jasna – ognjeno jezero predstvalja drugu smrt, što nam, takođe, potvrđuje sledeći stih: „A strašljivci, bezverni, izopačeni, ubice, bludnici, vračari, idolopoklonici i svi lažljivci završiće u jezeru koje gori ognjem i sumporom, koje je druga smrt.“ (Otkrivenje 21:8 NZ) Na taj način će svi nepokajani grešnici biti večno uništeni, kao što nam sledeći stihovi potvrđuju: „Grešnici će biti zbrisani sa zemlje, zlih više neće biti.“ (Psalmi 104:35 SZ) „Još malo, i zloga više neće biti; pogledaćeš na mesto njegovo, a njega neće biti.“ (Psalmi 37:10 SZ)

Nakon svega što smo otkrili, postavlja se sledeće važno pitanje: Da li je Bog nepravedan prema ovim ljudima, jer namerava da ih uništi? A dobro je postaviti i sledeće važno pitanje: Da li Bog mrzi nepokajane grešnike s obzirom da planira njihovo večno uništenje? Možda ćete biti iznenađeni, ali Bog će na ovaj način čak i njima učiniti uslugu. Kao što smo mogli dosad da vidimo, takvim ljudima bi zaista bilo nepodnošljivo u prisustvu pravde i istine koje su prethodno odbacili, kao što je farisejima i tadašnjem narodu bilo nepodnošljivo prisustvo Isusa Hrista. Zbog toga su i odlučili da Ga ubiju, jer nisu mogli da podnesu Njegovu nesebičnu ljubav i sve predivne stvari koje su proizilazile iz nje. Imajući ovo na umu, pokušajte da zamislite njihovo destruktivno ponašanje u prisustvu spasenih ljudi, koji će postati poput Isusa Hrista.

Ne morate čak ni da zamišljate šta bi se tada desilo, jer nam Biblija daje detaljan opis jednog takvog susreta: „A kad se navrši hiljadu godina, Sotona će biti pušten iz svoje tamnice, pa će izaći da zavodi narode na četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih sakupi za rat. A biće ih kao morskog peska. I video sam kako su napredovali širom zemlje i okružili logor svetih i voljeni grad. Ali vatra je sišla od Boga s neba i pojela ih.“ (Otkrivenje 20:7-9 NZ) Kao što možemo videti, Sotona će pokrenuti sve nepokajane grešnike da krenu u još jedan poslednji napad na Boga i spasene ljude. To će biti završna manifestacija sotonskog duha i sile zla, jer će tada Bog pustiti vatru sa neba kako bi konačno oslobodio našu zemlju od prokletstva pobune i njenih pobunjenika, kao što nam sledeći stih potvrđuje: „Jer će i sama materija biti oslobođena iz ropstva raspadljivosti u slavnoj slobodi Božje dece.“ (Rimljanima poslanica 8:21 NZ)

Čak i kada bi Bog hipotetički odlučio da sva Svoja stvorenja ostavi u životu, ponovo bi postojanje zlih bilo kratkotrajno, jer bi nakon eliminacije onih koji ih navodno ugrožavaju krenuli da istrebljuju sami sebe. S obzirom da zlo jedino može proizvoditi zlo, Bog će njegovim konačnim uništenjem zauvek osloboditi sva Svoja stvorenja patnje i bola, o čemu nam najbolje govore sledeći stihovi: „Jer, evo, Ja (Bog) stvaram nova nebesa i novu zemlju. Ono što je pre bilo neće se u sećanje vraćati niti će se u srcu javljati. Ali se radujte i veselite doveka zbog onoga što stvaram. Jer, evo, učiniću da Jerusalim bude razlog za veselje i njegov narod razlog za radost. Veseliću se zbog Jerusalima i radovaću se zbog Svog naroda, i u njemu se više neće čuti plač niti žalosna vika.“ (Knjiga proroka Isaije 65:17-20 SZ) Upravo tako, „Bog će prebivati među njima (spasenim ljudima) i oni će biti Njegov narod i sam Bog biće s njima, [i biti] njihov Bog. On će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti. Nestalo je ono što je nekad bilo.“ (Otkrivenje 21:3,4 NZ) Na taj način umesto plača, žalosne vike, smrti, tuge, jauka i bola, večno možemo imati radost i veselje, „jer više neće biti nasilnika, nestaće hvalisavca, istrebiće se svi koji samo gledaju kako da zlo čine“ (Knjiga proroka Isaije 29:20 SZ). Od nas jedino zavisi čemu ćemo u životu težiti – prolaznim zemaljskim bogatstvima ili nepropadljivom nebeskom blagu.

Jelena Grubović

Print Friendly, PDF & Email

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka