Izbor knjiga

Šta je Isus mislio kad je rekao „moj Otac je veći od mene“, imajući u vidu neke druge izjave u Svetom Pismu koje sugerišu da je Sin jednak sa Ocem? Da li ima nekih kontradikcija u stihovima koje ćemo upravo razmotriti?

Jovan 14:28: „Čuli ste da sam vam rekao: ‘Odlazim i vratiću se k vama.’ Ako me volite, radovaćete se što odlazim k Ocu, jer je Otac moj veći od mene.“

1. Korinćanima 11:3: „Ali želim da znate da je svakom mužu glava Hristos, a ženi je glava muž, a Hristu je poglavar Bog.“

Filipljanima 2:5,6: „Neka u vama bude tendencija koja je u Hristu Isusu, koji, iako je bio u Božjem obličju, nije se grabio da bude jednak sa Bogom.“

Kološanima 2:9: „Jer u njemu [Hristu] nastava svaka punoća Božanstva tjelesno.“

Grčka riječ „teotes“ za Božanstvo u Kološanima 2:9 označava božansku prirodu. Tako punoća božanske prirode Oca prebiva u Njegovom Sinu Isusu Hristu. Riječ „obličje“ u Filipljanima 2:6 označava „oblik/prirodu“ te tako Pavle govori da je način na koji je Hrist jednak sa Njegovim Ocem u „prirodi“ koju je naslijedio kao Njegov Sin.

Riječ „veći“ u Jovanu 14:28 odnosi se na položaj na isti način kao sa ljudskim ocem i sinom ili kao sa mužem i ženom. 1. Korinćanima 11:3 konstatuje da je glava ženi muž. Ali da li to znači da je muž superiornije biće od svoje žene? Odgovor je očigledno ne. Ona je ljudsko biće baš kao muškarac i oni su jednaki u prirodi. Muž je veći od žene samo po položaju. Isto je primjenljivo na oca i sina. Otac je veći jer je otac, a isto važi za našeg nebeskog Oca i Njegovog Sina. Otac je veći po položaju u tome što je On prvi i Izvor života, ali nije veći u prirodi ili obličju kao što je konstatovano u Filipljanima 2:6.

„Otac je već od Sina u tome što je On bio prvi.“ (James White, Review and Herald, Jan 4, 1881).

„Dok su obojica iste prirode, Otac je prvi u vremenskom smislu. On je takođe veći po tome što nije imao početak, dok je Hristova ličnost imala početak.“ (E.J. Waggoner, The Signes of the Times, April 8, 1889)

Dakle, zapažamo isti koncept jednakosti u prirodi, ali Hrist se potčinio Ocu pošto je On veći po tome što mu je Otac, Izvor svega. U ovim stihovima nalazimo princip poglavarstva i potčinjavanja ustanovljen od Boga koji važi kako za Božanstvo tako i u braku i porodici. Ova načela takođe otkrivaju da su Bog i Hrist stvarni Otac i Sin.

Na taj način Bog je dizajnirao poredak života da bude funkcionalan, održiv i skladan, koji se ne zasniva na međusobnom nadmetanju već na dopunjavanju.

Doktrina o trojstvu uništava ovo božansko načelo, što ima direktne negativne posledice ne samo u teologiji već i u shvatanju međuljudskih odnosa. Tako se umjesto božanskih principa vjernici navode da prihvate svjetovna načela koja se uglavnom kreću ka dvije krajnosti – nametanju kontrole nad drugima ili demokratiji (svi imaju „jednaka“ prava).

Međutim, mi takođe nalazimo da je Otac „dao“ svom Sinu svaku moć i stavio sve u Njegove ruke. Tako je Hristu dat „uzvišeni položaj“ i On „načinjen jednakim“ sa svojim Ocem u sili i autoritetu. Ali premda je Otac učinio svog Sina jednakim, Njegov Otac je i dalje veći nego On, i Sin se i dalje pokorava svom Ocu.

„Data mi je sva vlast na nebu i na zemlji.“ (Matej 28:18) I Jovan je pisao: „Otac voli Sina i sve je predao u njegove ruke.“ (Jovan 3:35)

„Bog je Otac Hristov; Hrist je Sin Božji. Hristu je dat uzvišeni položaj. On je načinjen jednakim sa Ocem.“ (Ellen G. White, 8 Testimonies 268.3). Doktrina o trojstvu tvrdi da su Otac, Sin i Sveti Duh tri su-jednaka, su-vječna Boga. Ali zapazite da Elen Vajt ovdje konstatuje da je Hrist bio NAČINJEN JEDNAKIM sa Njegovim Ocem, od strane svog Oca kao što otkriva Sveto Pismo, opet dokazujući da je ova doktrina od Sotone laž.

Adam i Eva (muškarac i žena) su u stvari u maloj razmjeri primjer Oca i Sina. Razmotrite 1. Korinćanima 11:3 i pasus koji slijedi vezano za biblijsko poglavarstvo. „Žene neka budu poslušne svojim muževima kao Gospodu, jer je muž poglavar ženi kao što je i Hristos poglavar pozvanima, i on je spasitelj tog tijela. I kao što su pozvani podređeni Hristu, tako neka i žene budu poslušne svojim muževima u svemu.“ (Efescima 5:22-24)

Biblijsko poglavarstvo
Otac Sin
Muž Žena
Hrist Zajednica vjernika
Starješina / Propovjednik Zajednica vjernika

Božanski obrazac biblijskog poglavarstva koji definiše „prauzor“ Oca i Sina otkriva važna načela. Na primjer, na isti način na koji je Bog poglavar Hristu, muž je glava svojoj ženi, i opet Hrist je glava svojoj Skupštini. Dok je Adam bio načinjen od zemaljskog praha, Eva je proistekla od Adamovog rebra. Nema logičnog razloga da Bog postupi na taj način osim da nam pokaže da jedno biće može proisteći iz drugoga i da dijele istu prirodu. Tako je dat živi primjer kako je Hrist proizašao od Oca i dijeli istu božansku prirodu.

Ovo takođe otkriva zašto je zaređivanje žena pogrešno. Na primjer, doktrina o trojstvu tvrdi da postoje tri su-jednaka bića i da je bilo koje od njih tri moglo igrati ulogu Sina i umrijeti za nas. Tako doktrina o trojstvu dopušta promjenu uloga, i po tom principu, svako u gornjoj tabeli može mijenjati uloge. Otuda preokretanje uloga čovjeka i žene u vođstvu crkve nije manja zabluda od podređivanja Hrista crkvi, što se faktički i događa kad se crkva postavi iznad Boga. Muževi se takođe mogu podrediti svojim ženama. U tom izopačenom konceptu čak i Sin Božji bi mogao biti poglavar svom Ocu. Tako, na primjer, u katolicizmu postoji ustanova pape koji je navodno „Otac očeva“ (surogat nebeskog Oca) ili „Hristov zamjenik“ („Hrist“ na zemlji).

Ovo je sve kršenje božanskog obrasca koji je uspostavio sam Bog. Preokretanje bilo koje od navedenih pozicija mijenja poredak uspostavljen od Boga na primjeru Oca i Sina. Tako trinitarski pogled ne prati božanski obrazac i nebeski primjer i pokreće lavinu problema. Na primjer, ako je Sveti Duh treće biće, kako se to uklapa u božanski obrazac? 2 nije jednako 3 niti je 3 jednako 1. Treće su-jednako biće mora biti uljez koji pokušava da obori božanski princip.

Otac i Sin Adam i Eva
Sin je proistekao od Oca (Jovan 8:42; Izreke 8:22-30). Žena je proistekla od čovjeka (Postanje 2:21-23).
Otac je poglavar Hristu (1. Korinćanima 11:3). Čovjek je glava ženi (1. Korinćanima 11:3).
Nebeska Porodica je nazvana po Ocu. Ljudska porodica je nazvana po Adamu.
Sin je izašao od Oca i stoga je iste suštine kao Otac po nasleđu (božanske prirode). Eva je potekla od Adama i stoga je iste suštine kao Adam po nasleđu (ljudskoj prirodi).
Sin se naziva Bogom (ili Jehovom) po nasleđu. Hrist se naziva Bogom ali On nije Bog od kojeg je proistekao. Eva je nazvana „čovječicom“ po nasleđu. Eva je ljudsko biće ali ona nije čovjek od kojeg je proistekla.
Jednakost kroz odnos (jedan Duh). Jednakost kroz odnos (jedno tijelo).
Od Oca je sve poteklo, On je Izvor svega, a Hrist Kanal svega (1. Korinćanima 8:6). Od Adama (izvora) kroz Evu (kanal) nastao je cijeli ljudski rod i to načelo se ponavlja u daljoj biološkoj reprodukciji.
Sve je načinjeno kroz Hrista (Efescima 3:9). Cijelo čovječanstvo je došlo kroz Evu (Postanje 3:20).
Otac je poglavar nebeske Porodice. Adam je glava zemaljske porodice.
Print Friendly, PDF & Email

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka