Izbor knjiga

Isus je rekao da On nije bio Otac više od 80 puta. Dok ostaju jedno u namjeri, Isus i Otac su dva jasno odvojena i različita bića kao što smo prethodno već vidjeli. Više nego jednom, Otac je govorio Isusu sa neba. „A glas sa neba reče: ‘Ovo je moj voljeni Sin, koji je po mojoj volji!’“ (Matej 3:17) Ili su Isus i Otac dvije odvojene pojedinačne osobe, ili možemo optužiti Isusa da je proizvodio neke iluzije.

„Božanska priroda u ličnosti Hristovoj nije bila transformisana u ljudsku prirodu i ljudska priroda Sina čovječjeg nije bila promijenjena u božansku prirodu, ali one su bile tajanstveno pomiješane u Spasitelju čovječanstva. On nije bio Otac ali je u Njemu prebivala sva punoća Božanstva tjelesno.“ (Ellen G. White, Letter 8a, July 7, 1890)

„Čovjek Hrist Isus nije bio Gospod Bog Svemogući, Hrist i Otac su, pak, jedno.“ (Ellen G. White, Manuscript 140, 1903)

„Jedinstvo koje postoji između Hrista i Njegovih učenika ne uništava ničiju ličnost. Oni su jedno u namjeri, u umu, u karakteru, ali ne u ličnosti. Tako su Bog i Hrist jedno.“ (Ellen G. White, 8 Testimonies 269.4, 1904)

Međutim, dogma o trojstvu koja 3 su-jednaka boga „pakuje“ u jednog Boga neminovno povlači za sobom apsurdan zaključak da je Isus Bog Otac. Trinitarski teolozi čine velike napore u pokušajima da to „dokažu“.

 

Da li je Isus Vječni Otac?

„Jer nam se rodi Dijete, Sin nam se dade, kome je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: Divni, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez mirni.“ (Isaija 9:6, Daničić)

Odgovor leži u ispravnom prevodu sa hebrejskog jezika. „Haldejci su to ovako izrazili: ‘Čovjek koji živi zauvijek.’ Vulgata: ‘Otac budućeg doba.’ Lowth: ‘Otac trajnog (vječnog) doba.’ Doslovno, to je Otac vječnosti.“ (Albert Barnes’ Notes on the Bible)

Tako u hebrejskom tekstu, ova fraza doslovno znači „Otac vječnosti“, ne „Otac vječni“. Dakle, Isaija 9:6 ne kaže da je Hrist Otac već da je On Otac svega vremena koje dolazi. To je prikladna proročka najava za ono što je Mesija imao postići. Dakle, treba praviti razliku između apsolutne vječnosti koja pripada isključivo Bogu Ocu i uslovne vječnosti u smislu trajnog vremenskog kontinuuma ili onog što Biblija naziva eonima.

Vrlo su rijetka izdanja Biblije koja ovu dionicu tačno prevode.

„Jer Dijete nam se rodi, Sin nam se dade, vlast će biti na njegovom ramenu. Ime će mu biti Divni, Savjetnik, Moćni Bog, Otac vječnosti, Knez Mira.“ (Isaija 9:6, Young’s Literal Translation)

„Jer nam se dijete rodi, sin nam se dade, vlast će biti na njegovom ramenu; i zvaće se Divni, Savjetnik, Moćni Bog, Otac vječnosti, Knez mira.“ (Isaija 9:6, Darby)

Kroz Isusa je stvoreno sve te je na taj način On takođe Otac stvaranja (Jevrejima 1:2; Jovan 1:3; Kološanima 1:16,17). Takođe je interesantno zapaziti da grčka Septuaginta iz koje su Isus i apostoli navodili citate ne sadrži ovu frazu. Kako je, dakle, ta fraza koja je pogrešno prevedena našla svoj put u hebrejskoj Bibliji?

„Jer Dijete nam se rodi, Sin nam se dade; poglavarstvo će doći na njegovom ramenu. I nazivaće ga Čudesnim, Glasnikom Savjeta Božjeg, Ocem budućnosti, Predvodnikom blagostanja.“ (Isaija 9:6, Septuaginta).

Grčki Stari Savez ili Septuaginta otkriva šta je najvjerovatnije originalno stajalo u Isaiji 9:6. Septuagintu su preveli 70-72 jevrejska skolara oko 300-200. godine prije n.e., što znači da je došla od najstarijih i pouzdanih dostupnih manuskripta. Međutim, hebrejski Stari Savez ustanovili su Mazoreti u 6. vijeku n.e. Poznato je da se dosta tekstualnih oštećenja i dodataka uvuklo u hebrejski tekst između 6. i 7. vijeka. Možemo da se pitamo odakle se pojavio ovaj dodatni tekst u Isaiji 9:6 koji se čak ni ne prevodi ispravno u većini prevoda.

Jedno je sigurno, a to je da niko ne može poreći da samo jedan od ovih prevoda može biti ispravan. Izvorna Božja Riječ izvjesno nikad nije kontradiktorna sama sebi i zdravom razumu.

Print Friendly, PDF & Email

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka