Bog je termin koji označava vrhovno samopostojeće Biće, stvoritelja i vladara univerzuma i svega što postoji. Bog je Izvor života i apsolut istine i zakona života, od kojih su prioritetni duhovni i moralni zakoni.

Danas u svijetu postoje različite ideje o Bogu, od vjerovanja da postoji jedan Bog koji je sve stvorio (monoteizam), da postoji više bogova ili božanstava (politeizam), do toga da Bog ne postoji (ateizam). Kako biti siguran da ima Boga?

Ljudi često postavljaju pitanje: „Šta je starije: Kokoška ili jaje?“ Međutim, takvi obično ne žele da zađu u dublje razmišljanje, već lakonski konstatuju da to „niko ne može znati“. Oni ozbiljniji možda bi ovako formulisali to pitanje: „Kako je nastao prvi život na Zemlji?“ Da bismo na ovo i slična pitanja odgovorili potrebno je samo da se držimo logike i posmatramo ono što se oko nas događa.

Svuda u prirodi možemo vidjeti da živa bića nastaju od živih bića. Pored toga, Luj Paster je eksperimentalno dokazao da „živo nastaje samo od živog“. Odatle proizilazi da lako možemo odgovoriti na pitanje porijekla života. Međutim, ljudi bi danas, generalno, dali tri različita odgovora na pitanje: „Kako je nastao prvi život na Zemlji?“ Ti odgovori su:

  1. Život je u početku nastao od živog Bića.
  2. Život je u početku nastao od nežive materije.
  3. Ne znam.

Analizirajmo ukratko ova tri odgovora. Odgovor broj 2, da je život nastao od neživog odnosno od mrtve materije danas je najprihvaćeniji među naučnicima. Međutim, odmah pada u oči da je on u potpunoj suprotnosti sa prirodnim zakonima. Iako svuda oko nas živa bića nastaju od živih bića, a i Pasterov zakon govori o tome da „živo nastaje samo od živog“, „ljudi od nauke“ tvrde upravo suprotno. To je potpuno nerazumna tvrdnja, jer najprostiji živi sistem neuporedivo mnogo puta je složeniji od bilo kog neživog sistema koji ne nastaje slučajno. Dakle, ako smo ozbiljni i rukovodimo se prema prirodnim zakonima, odgovor broj 2 jednostavno moramo da odbacimo.

Odgovor broj 3, koji kaže „ne znam“, smatramo da je takođe neprihvatljiv, jer ne samo što imamo prirodne zakone i znamo kako nastaju živa bića, već možemo posmatrati precizno ustrojstvo svih stvari koje nas okružuju, uključujući i zakone nebeske mehanike. Dizajn, poredak, zakonitosti i postojanje složene informacije u živom i neživom svijetu jasno ukazuju na Dizajnera i Zakonodavca.

Naravno, neko može da kaže da mi znamo kako nastaju živa bića danas jer to posmatramo, ali da je pitanje nastanka prvog života na Zemlji nešto drugo, jer mi to nijesmo posmatrali. Ali, ako bismo išli tom logikom, onda ne bismo mogli ni da odgovorimo na pitanje: „Kako je nastala Keopsova piramida?“, jer to niko od nas nije posmatrao. To što mi nijesmo gledali nastanak Keopsove piramide ne znači da je ona mogla da nastane sama od sebe. Uopšte nije potrebno da posmatramo građenje Keopsove piramide da bismo znali da je ona nastala stvaralačkim aktom inteligentnih bića.

Slično je i sa nastankom živih bića na Zemlji. Uopšte nije potrebno da posmatramo nastanak prvog života na Zemlji da bi mogli da zaključimo da je prvo živo biće na Zemlji nastalo stvaralačkim aktom živog Bića. Na to nas upućuju prirodni zakoni. Ako se držimo prirodnih zakona i logike, ne postoji alternativni odgovor. Dakle, jedini mogući odgovor na pitanje: „Kako je nastao prvi život na Zemlji?“, bio bi da je prvi život na Zemlji nastao od živog Bića.

Odgovor na pitanje: „Šta je starije: kokoška ili jaje?“, posle svega sam se nameće. Ako, međutim, i dalje insistirate da je prvo nastalo jaje pa kokoška, moraćete odgovoriti na pitanje kako to da je jaje bilo oplođeno i ko ga je oplodio. No korake unazad do „(samo)nastajanja“ jajeta ne bismo mogli da zamislimo kao realnost ni pomoću najfantastičnije evolucionističke mašte.

Sasvim je jasno da su prvo morala biti stvorena živa potpuno funkcionalna stvorenja sposobna za dalju reprodukciju. Tako su i prvi ljudi kao sva ostala živa bića morali biti stvoreni sposobni za život i da dalje prenose život putem biološke reprodukcije.

Biblija nas obavještava da postoji Bog, veličanstveno živo Biće i Ličnost koja je Stvoritelj cijelog svemira uključujući i planetu Zemlju i čovjeka:  „U početku stvori Bog nebesa i zemlju“ (1. Mojsijeva 1:1); „Tada je Bog stvorio čovjeka po svom obličju, stvorio ga je po Božjem obličju –  muškarca i ženu stvorio ih je“ (1. Mojsijeva 1:27).

Za više informacija o dokazima za postojanje Boga i autentičnosti Biblije kao Božje riječi pogledati stranice Dokazi postojanja Boga, Biblija, Biblija zašto, Biblija i nauka.

Bog je kao Stvoritelj zakoniti Vladar i Kralj u cijelom svemiru: „Tebi, Gospode, pripada veličanstvo i moć i ljepota i uzvišenost i čast, jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji. Tebi, Gospode, pripada kraljevstvo, ti si uzvišen kao poglavar nad svima…“ (1. Dnevnika 29:11).

Iz Biblije možemo da saznamo da je Bog vječan, besmrtan, da je On život sam po sebi, izvor života i svega što postoji, da je samopostojeći, bez uzroka i porijekla, da održava sve što postoji, da od Njega sve zavisi i bez Njega ne bi moglo ništa da postoji, da je svemoguć, sveznajuć, sveprisutan, savršen, neograničen, moralno i karakterno nepromjenljiv, da je svet, pravedan, milostiv i ljubav sam po sebi, da je Biće koje niko nikad neće moći u potpunosti da spozna i istraži i čije shvatanje prevazilazi svaki um…

Za više informacija o Božjem identitetu i prirodi pogledati stranicu Biblijske istine.

Bog nam preko Biblije objašnjava svrhu stvaranja i jedini način na koji mogu funkcionisati Njegova stvorenja sa slobodnom voljom, šta se dešava ako izaberemo alternativni put ili „nezavisnost“ od Boga, šta to znači za Njega i za nas i kakav je konačan ishod. Znanje o Bogu nije samo informacija. Istina je takve prirode da se ne može spoznati samo putem naših intelektualnih sposobnosti, ona se mora živjeti i integrisati sa nama. Odbijanje činjenice da bez Boga ne možemo činiti ništa dobro osnovni je razlog nerazumijevanja i pogrešnog odnosa prema našem Stvoritelju. To je direktna posljedica pada u grijeh odnosno prestupa Božjeg moralnog zakona i odbacivanja jedinog održivog poretka života.

Religija u prevodu znači ponovno povezivanje sa Bogom, a upravo to je i prava svrha ove Internet prezentacije!