Izbor knjiga

Gospod je još rekao Mojsiju: „Kaži Izraelovim sinovima: ‘Gospodnji praznici koje ćete oglašavati u određeno doba godine sveti su zborovi. Ovo su moji praznici:

Šest dana neka se radi, a sedmi dan je Šabat, dan potpunog odmora, sveti sabor. Ne radite nikakav posao. To je Šabat posvećen Gospodu u svim mjestima gdje živite.

Ovo su Gospodnji praznici, sveti zborovi, koje treba da oglasite u vrijeme koje je određeno za njih: Prvog meseca, uveče četrnaestog dana u mesecu, Pasha je u čast Gospodu.

Petnaestog dana tog meseca Praznik je beskvasnih hlebova u čast Gospodu. Sedam dana jedite beskvasne hlebove. Prvog dana neka vam bude sveti zbor. Ne radite nikakav težak posao. Sedam dana prinosite žrtvu koja se spaljuje pred Gospodom. Sedmog dana neka bude sveti zbor. Ne radite nikakav težak posao’.“

Gospod je još rekao Mojsiju: „Kaži Izraelovim sinovima: ‘Kada dođete u zemlju koju vam ja dajem i požanjete njen rod, snop prvina od svoje žetve donesite svešteniku. Neka on taj snop obrće tamo i amo pred Gospodom da bi za vas stekao njegovu naklonost. Neka ga sveštenik obrće odmah sutradan posle Šabata. Onog dana kada budete dali snop da se obrće, prinesite muško jagnje bez mane, do godine dana, za žrtvu paljenicu Gospodu, i uz to prinos od žita dvije desetine efe finog brašna zamiješenog s uljem kao žrtvu koja se spaljuje pred Gospodom, na ugodan miris, i za žrtvu ljevanicu četvrtinu ina vina. Ne jedite hljeb ni pečeno zrnevlje ni novo zrnevlje sve do tog dana, dok ne donesete prinos za svog Boga. To je trajna odredba za vaše naraštaje u svim mjestima gdje živite.

Od tog dana posle Šabata, od dana kada donesete snop za obrtani prinos, izbrojte sedam Šabata. Neka bude sedam punih sedmica. Treba da brojite do dana posle sedmog Šabata, pedeset dana, i prinesite Gospodu novi prinos od žita. Iz svojih prebivališta donesite dva hleba kao obrtani prinos. Neka budu od dve desetine efe finog brašna. Neka budu pečeni s kvascem, kao prvine za Gospoda. Zajedno s tim hljebovima prinesite sedam muških jaganjaca bez mane, svako od godinu dana, jednog junca i dva ovna. Oni neka služe kao žrtva paljenica Gospodu, zajedno sa prinosom od žita i žrtvama ljevanicama, kao žrtva koja se spaljuje na ugodan miris Gospodu. Prinesite jedno jare kao žrtvu za grijeh i dva muška jagnjeta, svako od godinu dana, kao žrtvu zajedništva. Neka sveštenik ta dva jagnjeta zajedno s hlebovima od prvina obrće tamo i amo kao obrtani prinos pred Gospodom. To neka služi kao nešto što je sveto Gospodu i neka pripadne svešteniku. Tog istog dana uputite proglas i neka vam bude sveti zbor. Ne radite nikakav težak posao. To je trajna odredba za vaše naraštaje u svim vašim prebivalištima.

Kada počnete da žanjete na svojoj zemlji, ne žanjite svoju njivu do samog kraja i ne pabirčite ostatke posle svoje žetve. Ostavite ih za nevoljnika i za stranca. Ja sam Gospod, vaš Bog’.“

Gospod je još rekao Mojsiju: „Kaži Izraelovim sinovima: ‘Sedmog mjeseca, prvog dana u mjesecu, neka vam bude dan potpunog odmora, spomen oglašen trubljenjem u trube, sveti zbor. Ne radite nikakav težak posao i prinesite žrtvu koja se spaljuje pred Gospodom’.“

Gospod je još rekao Mojsiju: „Desetog dana tog sedmog mjeseca dan je očišćenja. Održite sveti zbor, postite i prinesite žrtvu koja se spaljuje pred Gospodom. Tog dana ne radite nikakav posao, jer je to dan očišćenja kada će se za vas izvršiti obred očišćenja pred Gospodom, vašim Bogom. Zato će se svaka duša koja toga dana ne bude postila istrijebiti iz svog naroda. Svaku dušu koja tog dana bude radila nekakav posao zatrću u njenom narodu. Ne radite nikakav posao. To je trajna odredba za vaše naraštaje u svim mjestima gdje živite. To je za vas Šabat, dan potpunog odmora, i uveče devetog dana u mjesecu postite. Od večeri do večeri držite svoj Šabat.“

Gospod je još rekao Mojsiju: „Kaži Izraelovim sinovima: ‘Od petnaestog dana tog sedmog meseca neka se sedam dana drži Praznik sjenica u čast Gospodu. Prvog dana neka bude sveti zbor. Ne radite nikakav težak posao. Sedam dana prinosite žrtvu koja se spaljuje pred Gospodom. Osmog dana neka bude sveti zbor, i prinesite žrtvu koja se spaljuje pred Gospodom. To je svečani zbor. Ne radite nikakav težak posao.

To su Gospodnji praznici koje ćete oglašavati u određeno doba godine kao svete zborove, da se prinese žrtva koja se spaljuje pred Gospodom: žrtva paljenica, prinos od žita zajedno sa životinjskom žrtvom i žrtva levanica, kako je određeno za svaki dan, osim Gospodnjih Šabata, osim vaših darova, osim svih vaših zavetnih prinosa i dobrovoljnih prinosa koje dajete Gospodu. Petnaestog dana sedmog meseca, kada sakupite rod zemlje, sedam dana slavite praznik u čast Gospodu. Prvog dana je dan potpunog odmora i osmog dana je dan potpunog odmora. Prvog dana uzmite plodova s lijepog drveća, palminih listova, grana s razgranatog drveća i topola kraj voda, pa se sedam dana radujte pred Gospodom, svojim Bogom. Slavite ga kao praznik u čast Gospodu sedam dana u godini. To je trajna odredba kroz sve vaše naraštaje – slavite ga sedmog meseca. Sedam dana živite u kolibama. Svi koji su rođeni u Izraelu neka žive u kolibama, da bi vaši naraštaji znali da sam ja učinio da Izraelovi sinovi žive u kolibama kada sam ih izvodio iz egipatske zemlje. Ja sam Gospod, vaš Bog’.“

Tako je Mojsije govorio Izraelovim sinovima o Gospodnjim praznicima u određeno doba godine.

(3. knjiga Mojsijeva 23. glava)

Da bismo razumjeli svrhu praznika koje je sam Gospod uspostavio, treba da poznajemo Plan spasenja. Više o tom predmetu i o praznicima možete pogledati u knjizi na donjem linku:

TIPOLOGIJA I PLAN SPASENJA (pdf)

 

Print Friendly, PDF & Email

Arhiva članaka