17. 144.000 zapečaćenih na spasenje

Izgubljena plemena Izraela Izgubljena plemena Izraela zaista postoje. Ali sa stanovišta biblijskog otkrivenja to je daleko od dobre vijesti ili mogućnosti njihove pojave, jer se radi o gubitku za vječnost. Dva plemena Izraela nijesu uvrštena u spisak od 12 plemena, antitipskih rodonačelnika 144.000 (Otkrivenje 7:4-8). To su Dan i Jefrem.

11. Posebne žrtve i obredi

Žrtvovanje crvene junice Život svake žrtve, od one prve prinesene u Edemu pa sve do krsta, bio je tip Hrista; ali žrtvovanje crvene junice je po mnogo čemu drugačije od svih ostalih. To je bio povremen prinos, koji se prinosio kada je trebalo da očisti od ceremonijalne nečistote one koji su iz bilo kojeg razloga…

10. Žrtve i prinosi

U obrednom sistemu Izraela postojalo je nekoliko vrsta žrtvenih prinosa. U osnovi razlikujemo pet glavnih tipova žrtava ili prinosa u Starom savezu: žrtva paljenica (3. Mojsijeva 1; 6:8–13; 8:18-21; 16:24), prinos od žita (3. Mojsijeva 2; 6:14–23), žrtva pomirnica (3. Mojsijeva 3; 7:11–34), prinos za grijeh (3. Mojsijeva 4; 5:1–13; 6:24–30; 8:14–17; 16:3–22), i prinos…

9. Jesenji praznici

Praznik truba Truba se među drevnim Izraelcima nije koristila samo kao muzički instrument, već je takođe imala svoje važno mjesto u njihovim vjerskim i građanskim ceremonijama. Koristila se u danima njihovih radosti i svečanosti; i na početku svakog mjeseca začula bi se nad njihovim žrtvama paljenicama i zahvalnim žrtvama.

8. Proljećni praznici

Pasha Pasha je bila uvodni praznik godišnje serije religijskih službi u Izraelu. Ona je bila i komemorativna i tipska – komemorativna zbog izbavljanja Izraela iz egipatskog ropstva, a tipska zbog izbavljenja iz ropstva grijehu svakog pojedinca koji priznaje Hrista kao svoje pashalno Jagnje, i prihvata Njegovu krv kao pokrivalo za prošle grijehe (1. Korinćanima 5:7).

6. Sveštenička služba u Svetinji

Posvećenje za svešteničku službu bila je impozantna ceremonija. Aron je bio obučen u haljine koje su za njega načinjene prema Božjim uputstvima. Nekoliko žrtava bilo je zaklano, a krv ovna za posvećenje trebala se namazati na vrh desnog uha, palac desne ruke i palac desnog stopala Arona i njegovih sinova, što je značilo da su…