Ko su anđeli?

Sveto Pismo nas informiše o postojanju duhovnog svijeta izvan dimenzije koju mi opažamo svojim čulima. U osnovi, biblijsku nauku po tom pitanju možemo sumirati na sledeći način: duhovna bića koja nemaju materijalnu formu kao čovjek, već ono što Biblija naziva „duhovno tijelo“ (1. Korinćanima 15:44; uporedi sa Jevrejima 1:14) zapravo su anđeli, stvorenja koja egzistiraju prije čovjeka i čije mjesto boravka je u blizini Božjeg prestola, zvanog „treće nebo“ (2. Korinćanima 12:1-4).

Anđeli („malah“ na hebrejskom ili „angelos“ na grčkom, u značenju „glasnik“) se opisuju kao moćna bića, na višem nivou od čovjeka, sa svim odlikama ličnosti, inteligencijom, emocijama i voljom (Matej 8:29; 2. Korinćanima 11:3; 1. Petrova 1:12; Luka 2:13; 8:28-31; Jakov 2:19; Otkrivenje 12:17; 2. Timoteju 2:26; Juda 1:6).

Božji anđeli nikada ne reklamiraju sami sebe niti na sebe skreću pažnju (Otkrivenje 19:9,10). Uvijek su dio Božjeg djelovanja i uvijek su povezani uz Njega.

Anđeli su duhovi ili duhovna bića. Stoga ih ne možemo vidjeti, osim ako nam Bog ne da posebnu sposobnost da ih vidimo (npr. Balam – 4. Mojsijeva 22:31; Elišin sluga – 2. Kraljevima 6:17; anđeo koji se obratio pastirima – Luka 2:9-15). Anđeli su nevidljivi u svojim uobičajenim aktivnostima čuvanja i zaštite (Psalam 34:7; Psalam 91:11,12; Jevrejima 1:14) te sudjelovanju s vjernicima u iskustvu spasenja (Jevrejima 12:22).

Anđeli su različita vrsta stvorenja od ljudi. Oni se nazivaju sinovima Božjim po stvaranju, ali nigdje ne stoji u Bibliji da su stvoreni po Božjem obličju, što zajedno sa Isusovom izjavom u Marku 12:25 da anđeli ne stupaju u bračne odnose, jasno ukazuje da nemaju sposobnost reprodukcije. Za službene duhove to je očekivano i logično. Premda Biblija o anđelima uvijek govori u muškom rodu, ne treba spekulisati o njihovoj „polnosti“, jer takve teze su opasan izlazak iz suštine stvari. Dodatni dokaz u prilog ovoj tvrdnji posredno nalazimo kroz sagledavanje situacije oko pada u grijeh jedne trećine anđela (Otkrivenje 12:3,4), čija vječna sudbina je tada odlučena (2. Petrova 2:4), što izvjesno ne bi bilo pravedno u slučaju njihove reprodukcije za one koji bi eventualno tek dolazili u život. Anđeli kao duhovna bića nijesu podložni smrti, što ne znači da ne mogu biti uništeni od strane Tvorca, kao što Sveto Pismo upravo i najavljuje za pale anđele prilikom Izvršnog suda (Otkrivenje 20:10).

 

Duhovna priroda, sposobnosti i hijerarhija anđela

Kao duhovna bića, nepodložna propadanju i smrti, anđeli, pored znanja koje su dobili i stekli od svog Tvorca i u neposrednom Božjem okruženju, takođe neprekidno stiču i akumuliraju znanje dugim proučavanjem i posmatranjem ljudskih aktivnosti, kao i iz same Božje objave (Jakov 2:19; Otkrivenje 12:12). Za razliku od ljudi, oni ne moraju proučavati prošlost, jer su je već iskusili i nemaju problem sa gubitkom pamćenja.

Biblija pominje više vrsta anđela: heruvimi, anđeli sa četiri lica i po četiri krila (Ezekijel 9:3; 10:14, 20-22; Otkrivenje 4:6-8) koji su zaklanjači i čuvari svetih stvari (Postanje 3:24); serafimi sa šest krila koji su u neposrednoj Božjoj blizini (Isaija 6:2,3); te anđeoske sile i vlasti, nevezano za izgled (Efescima 6:12).

 

Aktivnosti anđela

Biblija nabraja neke od anđeoskih aktivnosti:

 • oni slave Boga (Psalam 148:1-2; Isaija 6:3);
 • oni ga obožavaju (Jevrejima 1:6; Otkrivenje 5:8-13);
 • raduju se Njegovim djelima (Jov 38:6-7); služe Bogu (Psalam 103:20; Otkrivenje 22:9);
 • pojavljuju se pred Bogom (Jov 1:6; 2:1);
 • služe kao glasnici – prenosioci važnih Božjih poruka i otkrivenja Njegovim izabranim ljudskim oruđima na zemlji (1. Mojsijeva 31:11; Otkrivenje 1:1; Danilo 8:15,16; Danilo 9:21,22; Matej 1:20,21; 2:13; Luka 1:26-38);
 • oni donose odgovore na molitve (Danilo 10:5-14; Djela 12:5-10);
 • oni su posmatrači, pratioci i svjedoci ljudskih aktivnosti (Danilo 4:13,17);
 • oni su oruđa Božjih sudova (Otkrivenje 7:1; 8:2; 1. Mojsijeva 19. glava; Matej 13:41,42);
 • oni pomažu u zadobijanju ljudi za Hrista (Djela 8:26; 10:3);
 • oni prate hrišćansko djelo, rad i stradanje (1. Korinćanima 4:9; 11:10; Efescima 3:10; 1. Petrova 1:12);
 • oni ohrabruju i pomažu u vrijeme opasnosti (Djela 27:23-24);
 • anđeli će biti aktivni Hristovi pomagači prilikom uskrsenja spasenih na život (Matej 24:31; 1. Solunjanima 4:16,17).

Osnov za bilo kakvo miješanje anđela u ljudske poslove je njihova funkcija službenih duhova za potrebe Plana spasenja (vidi: Jevrejima 1:14).

Anđeli su takođe zaduženi za kontrolu situacije na našoj planeti u cilju suzbijanja i prevencije zla (Otkrivenje 7:1-3). Oni vode za nas nevidljive bitke sa palim anđelima, štite nas od njihovih zlobnih planova i namjera i pomažu nam u duhovnom prosvjetljenju i donošenju dobrih odluka za Boga.

Anđeli imaju sposobnost materijalizacije u ljudskom obličju, ukoliko postoji potreba i svrha takvog njihovog pojavljivanja (1. Mojsijeva 16:7-11; 1. Mojsijeva 18. i 19. glava; Sudije 6:11-22; Sudije 13:3-21).

 

Važnost ispravne informisanosti o anđelima

Zbog prisustva palih anđela odnosno demona na Zemlji, vrlo je važno da se upoznamo sa relevantnim informacijama o ovim bićima. Već smo rekli da anđeli u izvjesnoj mjeri i pod određenim okolnostima mogu uzeti fizičku ljudsku formu. Iako mehanizmi kako se to događa nijesu poznati, brojni primjeri svjedoče da je to činjenica. Ovo se odnosi kako na Božje anđele tako i na demone. Naravno pali anđeli takve aktivnosti sprovode uvijek u obmanjivačke i destruktivne svrhe, iako se najčešće lažno predstavljaju kao anđeli svjetlosti (vidi 2. Korinćanima 11:14).

U osnovi, postoje dva izvora pogrešnih predstava o anđelima: 1) pogrešne teološke doktrine i nebiblijske (filozofske i paganske) dogme; i, 2) okultna literatura / izvori / iskustva.

Neki od glavnih razloga zašto anđeli ili demoni nemaju direktni kontakt sa ljudima su: (i) Božji mehanizmi ograničenja čovjeka posle Pada u grijeh; (ii) stanje u kojem se čovjek nalazi onemogućuje mu da podnese pojavu bića okruženog svjetlošću i silom; (iii) otuđenje ljudskog roda u „karantinu“ gdje se dvije sile bore za našu lojalnost, pri čemu Bog koristi legalna i pravična sredstva poštujući našu slobodnu volju, a Sotona i demoni zloupotrebljavaju našu palu prirodu i djeluju iza kulisa radi promocije i održavanja obmane satanističkog koncepta.