Ljudi imaju tendenciju da se sami klasifikuju na osnovu određenih identifikatora i da se grupišu sa drugima koji su slični. Na primjer, sebe ili druge možemo definisati na osnovu etničke pripadnosti ili interesa ili političkih opredjeljenja ili zemlje porijekla ili stilova života ili slično. U raspravama o dijeljenju jevanđelja, ponekad se pitamo postoji li određeni način na koji se jevanđelje najbolje dijeli s osobom iz bilo koje od ovih posebnih grupa.

Istina je da postoje zajedničke karakteristike među onima sa sličnim kulturnim porijeklom ili drugim tipovima grupnih identifikatora. I istina je da određeni aspekti evanđeoske poruke mogu dublje rezonovati s jednom grupom u odnosu na drugu – i određene grupe mogu imati poseban otpor primanju jevanđelja – ali poruka jevanđelja je univerzalna. Svako ljudsko biće je stvoreno po Božjem obličju (Postanje 1:27). Svako ljudsko biće je rođeno u grijehu i odvojeno od Boga (Rimljanima 3:23; 6:23). Put praštanja i vječnog života je samo kroz Božji plan spasenja i Isusa Hrista – to važi za svako ljudsko biće (Jovan 14:6; Djela apostolska 4:12). Ne moramo razmišljati jedni o drugima u smislu grupne klasifikacije. Naša dužnost u životu je da ispunimo najveći nalog ikad dat ljudima: „Zato idite i naučite sve narode u moje ime, učeći ih da drže sve što sam vas uputio.“ (Matej 28:19-20). Hrišćani su pozvani da dijele jevanđelje, Isusovu dobru vijest, sa svima (Luka 24:47).

Prva Petrova 3:15 kaže: „A budite uvijek spremni da date odgovor svakom čovjeku koji od vas traži obrazloženje nade koja je u vama, ali činite to s blagošću i strahom.“ Naši životi treba da budu odraz stvarnosti jevanđelja. Živimo u pokornosti Bogu i Hristu kao Gospodu. Dijeljenje jevanđelja je čin saosjećanja. Dijeljenje jevanđelja ne znači pronalaženje područja različitosti. Radi se o dijeljenju univerzalne poruke od Boga kako bi se zadovoljila univerzalna potreba.

Pitanje dijeljenja jevanđelja često postaje komplikovano kada su u pitanju ljudi koji su upleteni u posebno očigledan grijeh koji je izgleda dio njihovog životnog stila — ili čak njihovog identiteta. Obično ne moramo katalogizirati nečije grijehe, pa čak ni izdvajati jedan, da bismo podijelili činjenicu da je Hrist posrednički umro za grešnike. Poruka svakako treba ići u pravcu da je svima potrebno pokajanje i obraćenje i da Hrist spasava od grijeha (Matej 1:21), a ne u grijehu.

Druga situacija kada pitanje dijeljenja jevanđelja može postati komplikovano je kada stupamo u interakciju s nekim ko pripada drugoj religiji. Mogli bismo gravitirati ka apologetici i početi ukazivati ​​na sve što je netačno u krivoj religiji, ali to je obično kontraproduktivno. Apologetika je korisna, kao i znanje o vjerovanjima osobe i kako se ona razlikuju od onoga što Biblija kaže, ali najbolji način da se osvijetli tama je jednostavno upaliti svjetlo. Usmjerite osobu osnovne biblijske istine. Jednom kada ljudi shvate da je biblijska religija autentična i da daje odgovore na sva ključna egzistencijalna pitanja čovječanstva, uključujući proces spasenja, moći će da vide sve o njihovoj religiji što je pogrešno.

Isus je bio „pun blagodati i istine“ (Jovan 1:14), a takvi bi trebali biti i Njegovi sledbenici. Mi ne dijelimo jevanđelje iz stava duhovnog ponosa ili pozicije superiornosti. Suočavamo se sa grijehom kada je to potrebno. Mi se suprotstavljamo vjerovanjima koja su nespojiva s Biblijom i promovišemo izvorno vječno jevanđelje (Otkrivenje 14:6), zajedno i u potpunom skladu sa svim drugim biblijski utemeljenim doktrinama. Međutim, u našem dijeljenju istine, pazimo na način na koji je dijelimo: „A Gospodnji sluga ne smije da se svađa, nego treba da bude blag prema svima, sposoban da poučava, da se obuzdava kad trpi zlo, da s blagošću poučava one koji su buntovni, ne bi li im Bog dao pokajanje da spoznaju istinu i da se urazume i izvuku iz Đavolove zamke, u koju ih je on žive uhvatio da vrše njegovu volju.“ (2. Timoteju 2:24-26) Pozvani smo da budemo Hristovi ambasadori, bez obzira kome se obraćamo (2. Korinćanima 5:16-21). Ako smo učtivi, ljubazni i izražavamo brigu za cijelo čovječanstvo, onda smo pravi odraz Isusa Hrista. Spasenje je otvoreno za sve koji budu vjerovali: „Jer Bog nije poslao svog Sina u svijet da on osudi svijet, nego da se svijet spase kroz njega.“ (Jovan 3:17).

Kada dijelimo jevanđelje trebali bismo pokazati naše istinsko saosjećanje i brigu za njega ili nju kao osobu, bez obzira na grupu sa kojom se on ili ona identifikuje. Brinemo se o tome šta se dešava u njegovom ili njenom životu; mi smo zaista zabrinuti zbog problema sa kojima se on ili ona suočava. U kontekstu odnosa, možemo njega ili nju naučiti o potrebi za Spasiteljem dok ukazujemo na Sveto pismo i objašnjavamo kako je cijelo čovječanstvo izgubljeno i treba mu Spasitelj.

U dijeljenju jevanđelja, dobro je zapamtiti da je dobra vijest „sila Božja na spasenje svakome ko vjeruje“ (Rimljanima 1:16). To je poruka koja zaista mijenja živote.

Biblijske istine treba iznositi na sistematičan način. Treba imati na umu i da je istina kao dvosjekli mač (Jevrejima 4:12), i da je dužnost hrišćanina da se u potpunosti služi riječju istine kakva je data od Boga. Novosavezna i starosavezna Božja poruka čine jednu nerazdvojnu cjelinu koja je zapisana u Svetom pismu ili Bibliji (2. Timoteju 3:16-17). Moramo biti svjesni da naš život po Božjoj riječi, po Božjim uputima, može često izazvati nerazumijevanje ili čak odbacivanje od strane naših najbližih (Matej 10:34-37).

Naše svjedočenje treba da ima sve odlike razumnog izlaganja, zasnovanog na biblijskim i drugim činjenicama, logici i zdravim argumentima. Korišćenje bilo kakvih trikova ili navođenje ljudi na duhovnu narkomaniju može donijeti prividni uspjeh ali to nikad ne može biti blagosloveno od Boga.

____________________________

Vidi takođe: Načela i metode širenja Božje Riječi 

 

Dijeljenje materijala sa sajta religija.me

Ukoliko želite dijeliti s nama istine Božje Riječi i poruku spasenja, to podrazumijeva da se slažemo u razumijevanju fundamentalnih doktrina i sadašnje istine. Svako dobronamjeran je slobodan da dijeli i/ili prevodi materijale objavljene na ovom sajtu.

Početnicima i onima sa prethodno usvojenim problematičnim vjerovanjima sugerišemo da se prijave na kurs Biblijske lekcije.

U cilju olakšavanja zadatka u prvom koraku onima koji bi uputili druge na istinu, kreirali smo dokumenat pod nazivom Pismo za tebe (preporučuje se dvostrano štampanje).

Skica dizajniranog koverta (pdf) za one koji preferiraju ručnu izradu takođe je dostupna za preuzimanje.