Najsvečanije Isusovo obećanje glasi: „Neka se vaše srce ne uznemiruje. Vjerujte u Boga, i u mene vjerujte. U kući mog Oca ima mnogo stanova. Da nije tako, rekao bih vam. A sada idem da vam pripremim mjesto. I kad odem i pripremim vam mjesto, ponovo ću doći i uzeću vas k sebi, da i vi budete tamo gdje sam ja.“ (Jovan 14:1-3)

  • Da bismo shvatili svrhu Hristovog dolaska, moramo znati zašto je došao prvi put i zašto dolazi drugi put.

„A pošto su ta djeca (ljudski rod) sudionici tijela i krvi, tako i on sam uze udela u tome, da kroz smrt uništi onoga koji ima silu smrti, to jest Đavola, i da oslobodi sve koji su zbog straha od smrti cio život bili podložni ropstvu. Jer on ne uze na sebe prirodu anđela, već uze na sebe sjeme Avramovo. Zato je u svemu morao da postane poput svoje braće, da bude milosrdan i vjeran kao prvosveštenik u Božjoj službi, kako bi prinio žrtvu pomirenja za grijehe naroda… Tako je i Hristos bio jednom zauvijek prinesen da ponese grijehe mnogih. A kad se drugi put pojavi, a to neće biti zato da bi opet uklanjao grijeh, vidjeće ga oni koji ga željno očekuju da bi dobili spasenje.“ (Jevrejima 2:14-17; 9:28)

„Jer se pokazala Božja blagodat koja donosi spasenje svim ljudima. Poučila nas je da se odreknemo bezbožnosti i svjetskih želja i da razborito, pravedno i odano Bogu živimo usred ovog sadašnjeg doba, dok čekamo ostvarenje naše divne nade i slavno pojavljivanje velikog Boga i Spasitelja našeg, Isusa Hrista. Hristos je sebe dao za nas da bi nas izbavio od svakog bezakonja i očistio sebi narod koji je izabrao, revan za dobra djela.“ (Titu 2:11-14)

  • Koja je glavna svrha drugog Hristovog dolaska?

„Tada će se na nebu pojaviti znak Sina čovječijega. Zakukaće tada sva zemaljska plemena, i vidjeće Sina čovečijega kako dolazi na nebeskim oblacima, sa silom i velikom slavom. On će poslati svoje anđele sa gromoglasnom trubom i oni će skupiti njegove izabrane sa sve četiri strane svijeta, s jednog kraja neba do drugog.“ (Matej 24:30,31)

„Sin čovečiji će doći u slavi svoga Oca, sa svojim anđelima, i tada će svakom vratiti po njegovim djelima.“ (Matej 16:27)

„A naše je građanstvo na nebesima, odakle željno očekujemo spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, koji će naše poniženo tijelo preoblikovati da bude poput njegovog slavnog tijela, silom kojom može sve da pokori sebi.“ (Filipljanima 3:20,21)

  • Na koji način će On doći? Da li ćemo vijest o dolasku Hrista čuti jedan od drugoga, ili ćemo svi vidjeti da je došao?

„Evo, dolazi s oblacima i vidjeće ga svako oko, čak i oni koji su ga proboli. I zbog njega će jadikovati sva zemaljska plemena. Da, amin.“ (Otkrivenje 1:7)

„Jer kao što munja svojim bljeskom zasvijetli s jednog kraja neba do drugog kraja neba, tako će biti i sa Sinom čovječijim u njegov dan.“ (Luka 17:24)

„Dok su netremice gledali u nebo kako on odlazi, gle, dva čovjeka u bijelim haljinama stala su pored njih i rekla: Ljudi Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uzet na nebo doći će na isti način kao što ste ga vidjeli da odlazi na nebo.“ (Djela 1:10,11)

  • Da li će Isus doći da potvrdi napredak čovječanstva i da eventualno uspostavi svoje kraljevstvo na Zemlji? Da li svijet napreduje u dobru ili u zlu?

„Kao što je bilo u Nojevo vrijeme, tako će biti i o dolasku Sina čovječijega. Baš kao što su u ono vrijeme, prije potopa, ljudi jeli i pili, ženili se i udavali, sve do dana kad je Noje ušao u kovčeg, a oni nisu ništa slutili dok nije došao potop i sve ih odnio – tako će biti i o dolasku Sina čovječijega.“ (Matej 24:37-39)

„Isto tako, biće kao i u Lotovim danima: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili i gradili. Ali onog dana kad je Lot izašao iz Sodoma, s neba su zapljuštali vatra i sumpor i sve ih uništili. Isto će tako biti i onog dana kad se pojavi Sin čovečiji.“ (Luka 17:28-30)

„O njima je takođe prorokovao Enoh, sedmi od Adama, kad je rekao: Gle! Gospod je došao sa desetinama hiljada svojih svetih anđela, da sudi svima i da osudi sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela koja su bezbožno počinili i za sve strašne stvari koje su bezbožni grešnici protiv njega izgovorili.“ (Juda 1:14,15)

„Sva se zemlja raspukla, sva se zemlja uzdrmala, sva se zemlja uskolebala. Sva se zemlja tetura kao pijanica i ljulja se kao osmatračnica. Pritiska je njen prestup, pa će pasti i više neće ustati. Tog dana Gospod će presuditi vojsci na visini i kraljevstvima zemaljskim na zemlji.“ (Isaija 24:19-21)

„Gospod ne kasni s ispunjenjem svog obećanja, kao što neki misle da kasni, već je strpljiv s nama jer ne želi da iko propadne, već da svi dođu do pokajanja. A Gospodnji dan će doći kao lopov noću, u koji će nebesa proći uz veliku buku, i elementi će se, užareni, raspasti, a zemlja i djela na njoj biće spaljeni. Pošto će se to sve tako raspasti, kakvi vi trebate biti u svetom ponašanju i pobožnosti, dok očekujete i hitate ka dolasku dana Gospodnjeg, kada će se nebesa, zapaljena, raspasti i elementi, užareni, rastopiti!“ (2. Petrova 3:9-12)

Kada Isus dođe postojaće samo dvije grupe ljudi.

„Kad Sin čovječiji dođe u svojoj slavi, a s njim svi njegovi anđeli, sješće na presto svoje slave.  Pred njim će biti okupljeni svi narodi, a on će razdvojiti jedne od drugih kao što pastir razdvaja ovce od jaraca. Ovce će postaviti sebi zdesna, a jarce slijeva. Onda će Kralj reći onima zdesna: ‘Dođite, vi blagosloveni moga Oca, i naslijedite Kraljevstvo koje je za vas pripremljeno od postanka svijeta!’ … Potom će reći onima slijeva: ‘Idite od mene, prokleti, u oganj vjekovni koji je pripremljen za đavola i njegove anđele!’“ (Matej 25:31-36,41)

  • Kada će Isus doći i na koji način će Njegov dolazak doživjeti obije pomenute grupe ljudi?

„Zato budno pazite jer ne znate kog dana će doći vaš Gospod… Zato i vi budite spremni jer će Sin čovječiji doći u čas u koji ga ne očekujete.“ (Matej 24:42,44)

„Tako, kad sve ovo vidite [ispunjena proročanstva i znake vremena], znajte da je blizu, pred vratima.“ (Matej 24:33)

„A o vremenima i razdobljima, braćo, ne treba da vam se piše. Jer i sami dobro znate da Gospodnji dan dolazi baš kao lopov u noći. Kad budu govorili: Mir i sigurnost!, tada će ih iznenada zadesiti uništenje kao porođajni bolovi trudnu ženu, i neće umaći. Ali vi, braćo, niste u tami, pa da vas taj dan zatekne kao što bi zatekao lopove, jer vi ste svi sinovi svjetlosti i sinovi dana.“ (1. Solunjanima 5:1-5)

  • Kako da se pripremimo za Isusov dolazak?

„Pokajte se dakle i obratite se da se izbrišu vaši grijesi, da bi od Gospodnjeg lica došla vremena okrepe i da bi on poslao Isusa Hrista, koji je ranije najavljen.“ (Djela 3:19,20)

„I sada, dječice, ostanite u njemu, da bismo, kad se on pojavi, imali slobodu govora i da se ne bismo osramotili pred njim prilikom njegovog dolaska.“ (1. Jovanova 2:28)

„Šta moram raditi da bih se spasao? … Vjeruj u Gospoda Isusa Hrista i bićeš spasen, i ti i tvoj dom.“ (Djela 16,30,31)

„I molim se za to da vaša ljubav sve više i više raste u dobrom poznavanju i potpunom shvatanju Božje volje i da možete prosuditi šta je najvažnije, da biste bili neporočni i da ne biste spoticali druge sve do Hristovog dana, i da biste, kroz Isusa Hrista, bili ispunjeni plodovima pravednosti, na Božju slavu i hvalu.“ (Filipljanima 1:9-11)

„Ali vi, ljubazni, time što se izgrađujete na svojoj najsvetijoj vjeri … održite se u Božjoj ljubavi, dok čekate milosrđe našeg Gospoda Isusa Hrista nadajući se vječnom životu.“ (Juda 1:20,21)

„Neka vas sam Bog mira potpuno posveti. I neka, braćo, sav vaš duh i duša i tijelo budu sačuvani besprekornima do vremena dolaska našeg Gospoda Isusa Hrista. Vjeran je onaj koji vas poziva. On će to i učiniti.“ (1. Solunjanima 5:23,24)

„Drži se tog nauka bez mrlje i besprekorno dok se ne pojavi naš Gospod Isus Hristos.“ (1. Timoteju 6:14)

  • Kako se sačuvati od obmane?

„‘Pazite da vas neko ne prevari,’ reče im Isus, ‘jer mnogi će doći u moje ime i reći: Ja sam Hristos, i mnoge će zavesti.’ … ‘Ako vam tada neko kaže: Evo Hrista ovdje, ili: Eno ga ondje, ne vjerujte. Jer, pojaviće se lažni hristosi i lažni proroci i činiće velika znamenja i čuda da bi, ako mogu, čak i izabrane obmanuli. Eto, unaprijed sam vam rekao. Ako vam, dakle, kažu: Eno ga u pustinji, ne idite onamo; ili: Evo ga u sobama, ne vjerujte.“ (Matej 24:4,5, 23-26; uporedi sa Jeremija 14:14; Kološanima 2:8; 2. Solunjanima 2. glava; ‚1. Jovanova 4:1)

Hristov drugi dolazak Otkrivenje opisuje u simbolima.

„I vidio sam otvoreno nebo, kad tamo – bijeli konj. A onaj koji je sjedio na njemu zove se Vjerni i Istiniti, i on pravedno sudi i ratuje. Oči su mu bile kao plamen ognjeni, i na glavi je imao mnoge krune. Imao je napisano ime koje ne zna niko osim njega samog i bio je obučen u haljinu poprskanu krvlju. Ime mu je bilo Riječ Božja. Za njim su išle nebeske vojske na bijelim konjima, obučene u fini lan, bijeli i čist. Iz usta mu je izlazio oštar mač, da njime udari narode. On će nad njima vladati gvozdenom palicom. I gaziće presu žestokog gnjeva Svemoćnog Boga. Na svojoj haljini, na svojim bedrima, imao je napisano ime: Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima.“ (Otkrivenje 19:11-16)

Hrist i vojske anđela. Kakav prizor će to da bude! Drugi dolazak.

Dakle, Biblija je savršeno jasna. Hristov drugi dolazak je događaj kosmičkih razmjera, doslovan i vidljiv svim stanovnicima U Otkrivenju 1:7 decidno se kaže „ugledaće Ga svako oko,“ uključujući glavne aktere Isusovog hapšenja, suđenja i raspeća koji će biti podignuti u posebnom pred vaskrsenju (vidi Matej 23:39). Ovo su proročanstva Božje volje, i nema te sile koja ih može preinačiti ili spriječiti. Sotona ne može imitirati Hristov dolazak onakav kakav će biti, ali zato može obmanuti sve one koji ne poznaju Božju Riječ ili polažu povjerenje u njene lažne tumače.

Takođe postoji široko rasprostranjeno vjerovanje da će Hrist prilikom Drugog dolaska uspostaviti hiljadugodišnje kraljevstvo mira na Zemlji. Nasuprot tome, po Gospodnjoj riječi, Hrist neće ni dotaći zemlju kad opet dođe: „Jer će sam Gospod sići s neba sa zapovjedničkim pozivom, s glasom arhanđela i s Božjom trubom, i prvo će ustati oni koji su mrtvi u Hristu. Zatim ćemo mi živi, koji ostanemo, biti zajedno s njima odneseni u oblacima da se sretnemo s Gospodom u zraku. I tako ćemo uvijek biti s Gospodom.“ (1. Solunjanima 4:16-18) Dakle, spaseni će biti uzeti i povedeni na Nebo, gdje će provesti milenijum (vidi: Jovan 14:2-3; Otkrivenje 20:6), dok će Zemlja za to vrijeme ostati razorena i pusta. Zbog ovog gotovo sveopšteg pogrešnog vjerovanja, mase će prihvatiti Antihrista odnosno Sotonu kad bude imitirao Hrista na zemlji pred istek vremena milosti.

  • Primarni razlog ove velike Božje misije je oslobođenje Njegovog naroda. Kako će to tačno izgledati?

„Jer će sam Gospod sići s neba sa zapovjedničkim pozivom, s glasom arhanđela i s Božjom trubom, i prvo će ustati oni koji su mrtvi u Hristu. Zatim ćemo mi živi, koji ostanemo, biti zajedno s njima odneseni u oblacima da se sretnemo s Gospodom u zraku. I tako ćemo uvijek biti s Gospodom.“ (1. Solunjanima 4:16-18)

„Ali ovo kažem, braćo: Tijelo i krv ne mogu naslijediti Božje carstvo, niti raspadljivost nasleđuje neraspadljivost. Evo, govorim vam tajnu: Nećemo svi zaspati smrtnim snom, ali svi ćemo se preobraziti, u jednom trenutku, u tren oka, na zvuk poslednje trube. Jer truba će zatrubiti i mrtvi će vaskrsnuti neraspadljivi, i mi ćemo se preobraziti. Jer ovo raspadljivo mora da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno mora da se obuče u besmrtnost.“ (1. Korinćanima 15:50-53)

Spaseni se preobražavaju u novo, neraspadljivo tijelo, nepodložno zakonu grijeha i smrti.

Obratimo sada opet pažnju na tekst iz 1. Solunjanima 4. glava. Gdje se spaseni sastaju sa Gospodom? Njih anđeoske vojske, učesnici u ovoj akciji, uzimaju i odnose ka Gospodu, koji je gdje? Negdje u nebeskom prostoru iznad zemlje. On se ne spušta na zemlju prilikom Drugog dolaska.

Zašto? Postoje dva ključna razloga. Zemlja je i dalje pod prokletstvom grijeha i još uvijek nije došlo vrijeme za njeno čišćenje. Gospod dolazi da preuzme spasene i vodi ih kuda? Na Nebo!

Dakle, želite li biti građani Neba, vidjeti kako zaista izgleda mjesto gdje sam Bog prebiva, radovati se sa anđelima i drugim stvorenjima Božjim? Uživati u Božjoj prisutnosti?

Hrist po drugi put dolazi sa kraljevskim ovlašćenjima, kao Onaj koji vlada i presuđuje. Mnoštvo simboličnih kruna pokazuju da je On Gospodar svih. Nema autoriteta u univerzumu većeg od Njegovog, datog od Boga Oca. Kroz svoju misiju spasenja čovječanstva, On je stekao sva izvršna prava nad ovom zemljom. Stoga On legalno može da dâ život otkupljenima i da pobije nepokajane zle.

„Vidio sam i jednog anđela kako stoji na suncu. On je povikao iz sveg glasa i rekao svim pticama koje su letjele posred neba: ‘Dođite, sakupite se na veliku Božju večeru, da jedete meso kraljeva, meso vojnih zapovjednika, meso junaka, meso konja i njihovih jahača, meso svih ljudi – slobodnjaka i robova, malih i velikih!’“ (Otkrivenje 19:17,18; uporedi sa Ezekiel 39:17-21)

  • Šta će se desiti sa onima koji nijesu primili spasenje?

„A ostali su bili pobijeni mačem što je izlazio iz usta onoga koji sjedi na konju. I sve su se ptice nasitile njihovog mesa.“ (Otkrivenje 19:21)

Riječ Božja, koja ima svoju personifikaciju u Hristu, Sinu Božjem, ubija zle. Oni ne mogu da podnesu slavu Njegovog dolaska.

Planeta zemlja nakon Hristovog drugog dolaska i uzimanja spasenih na Nebo ostaje razorena i pusta u periodu poznatom kao hiljadugodišnjica ili milenijum (vidi Otkrivenje 20. glava).

„Jer, gle, Gospod izlazi iz svog mjesta da stanovnike zemlje pozove na odgovornost zbog prestupa koje su počinili protiv njega, i zemlja će otkriti krv koja je u njoj prolivena i neće više pokrivati one koji su u njoj pobijeni.“ (Isaija 26:21)

„Gledao sam zemlju, a ona bješe prazna i pusta. Gledao sam nebesa, a njihove svjetlosti više nije bilo. Gledao sam gore, a one su se zatresle, i svi su se bregovi uzdrmali. Pogledao sam, i nije bilo zemaljskog čovjeka i sve su nebeske ptice odletjele. Gledao sam voćnjak, a ono se plodna zemlja u pustinju pretvorila, i svi su njeni gradovi razoreni. Gospod je to učinio u svom žestokom gnjevu. Jer ovako kaže Gospod: ‘Cijela će zemlja biti pretvorena u pustoš, i ja ću je potpuno uništiti.’ Zbog toga će zemlja tugovati, a nebesa na visini potamnjeti. Jer sam ja tako rekao, tako sam odlučio i neću zažaliti niti ću od toga odustati.“ (Jeremija 4:23-28)

Hristov drugi dolazak za sve spasene biće otkrivenje života, a za izgubljene apokalipsa smrti. Od našeg ličnog izbora i životnog puta za koji se opredijelimo zavisi na kojoj strani ćemo se naći.