Jeresi i fanatizam nastaju kao izraz sebičnih i skrivenih motiva čovjeka da radi nasuprot od Boga otkrivenoj istini, nebitno u kojem procentu, kako bi pravdao svoje vlastite kompromise sa grijehom i zlom. U panici i strahu da zaštiti sebe zbog suočavanja sa realnošću koja nije poželjna ljudskom nepreporođenom srcu, čovjek pribjegava „prilagođavanju istine“ kako bi mu ona postala prijemčiva. U tom procesu formiraju se jeresi ili se ulazi u neki oblik fanatizma kroz gubljenje zdravog razuma.

Odnos prema istini i zabludi nije bitan samo za Božje djelo već i za lično duhovno zdravlje i konačno spasenje. Koliko su to važne stvari, najbolje se može vidjeti iz sistema koji je Bog postavio svom narodu – Izraelu – koji naglašava potrebu za vjerom u poslušnosti, posebno pazeći i čuvajući ono što je sveto, uz krivično-pravni zakonik sa predviđenim sankcijama za destruktivno djelovanje, kao i iz samog Isusovog učenja i praktičnog primjera. Zbog toga moramo biti sposobni da stanemo za istinu i dočekamo jeresi i zablude i njihove nosioce.

Isus je upozorio svoje učenike protiv lažnih učenja koja su bila, i koja će nastaviti da budu, najveća prepreka za napredak istine. Susretaćemo se sa doktrinama svih vrsta, i ukoliko nijesmo dobro upoznati sa Božjom Riječi, postoji opasnost da budemo zavedeni. 

Staza istine nalazi se pokraj staze zablude, i obje staze mogu izgledati kao jedna u umovima na kojima ne radi Sveti Duh. {Ellen G. White, 1 Selected Messages, p. 202}

Zabluda nikad nije bezopasna. Ona nikad ne posvećuje, već uvijek unosi zabunu i nesklad. Ona je uvijek opasna. {Ellen G. White, 5 Testimonies, 292}

Ljudi koji žele predstaviti nešto originalno će prizivati nove i čudne stvari, i bez razmišljanja će istupiti sa ovim nestabilnim teorijama koje su zajedno isprepletene kao jedna dragocjena teorija, i predstavljati to kao pitanje života i smrti. {Ellen G. White, Letter 136a, 1898}

Ali neko će možda reći: Moja savjest me ne osuđuje za nedržanje Božjih zapovijesti. Ali u Riječi Božjoj čitamo da postoji dobra i loša savjest, i činjenica da vas savjest ne osuđuje u nedržanju Božjeg zakona ne dokazuje da nijeste pod osudom u Njegovim očima.

Predajte svoju savjest Riječi Božjoj i vidite da li su vam život i karakter u skladu sa standardom pravednosti koji je Bog u njoj otkrio. Tada ćete moći odrediti imate li ili nemate razumnu vjeru i kakva vam je savjest. Čovječijoj savjesti ne može se vjerovati ukoliko nije pod uticajem božanske milosti. Sotona koristi prednost neprosvijetljene savjesti, i time vodi ljude u svakojake obmane, zato što Riječ Božju nisu učinili svojim savjetnikom. Mnogi su izmislili vlastito jevanđelje na isti način na koji su Božji zakon zamijenili sopstvenim zakonom. {Ellen G. White, Review and Herald, September 3, 1901}

Svaka pozicija istine koju zauzima naš narod podnijeće kriticizam najvećih umova; najviši od svjetskih velikih ljudi doći će u kontakt sa istinom i stoga svaka pozicija koju zauzimamo treba biti kritički ispitana i testirana pomoću Svetog Pisma. {Ellen G. White, Maranatha 217.1}

„A oni koji danas tvrde da imaju svjetlost, a koja je kontradiktorna učenjima Bogom određenih glasnika koji su radili pod vođstvom Svetog Duha, oni koji podižu nove teorije koje će ukloniti stubove naše vjere, ne vrše volju Božju, već unose zablude njihovog vlastitog otkrića, koje će, ako se primi, otrgnuti zajednicu od sidrišta istine i zanositi je sve dalje do primanja svake prevare koja se može podići. To će biti slično onome što je dr Dž.H. Kelog, pod Sotoninim specijalnim vođstvom, godinama radio.

Naše djelo mora iznijeti jake razloge za našu vjeru, našu prošlu i sadašnju poziciju, zato što ima ljudi koji će, nikad utvrđeni u istini, iznijeti zablude koje će pocijepati uporište naše vjere… Bog ne šalje nijednog čovjeka sa porukom koja navodi duše da odstupe od vjere koja je bila naše utvrđenje toliko godina. Mi treba da podržimo našu vjeru umjesto rušenja temelja na kojem ona počiva.“ {Ellen G. White, Manuscript Releases 760 14.2.3.}

„Kao svoje agente sotona je koristio pojedince koji su tvrdili da vjeruju u jedan dio sadašnje istine, dok su protiv drugog dijela ratovali. Takve on uspješnije može da koristi nego one koji otvoreno ratuju protiv svega u šta mi vjerujemo. Svojim vještim uvlačenjem u zabludu preko onih koji djelimično vjeruju u istinu, on je obmanuo mnoge, zbunio ih i uništio njihovu vjeru. To je razlog razdora u sjevernom Viskonsinu. Pojedinci prihvataju jedan dio poruke dok odbacuju drugi. Neki prihvataju subotu a odbacuju poruku trećeg anđela; a ipak pošto su prihvatili subotu tvrde da su u Zajednici onih koji vjeruju u cjelokupnu sadašnju istinu. Takvi su vrlo aktivni u nastojanju da i druge uvuku u tamu zablude u kojoj se sami nalaze. Oni imaju neku svoju nezavisnu vjeru, i nikome ne odgovaraju ni za šta. I takvima se dozvoljava da šire svoj uticaj, iako ih ne bi trebalo primati, ma koliko se oni pravili iskreni.“ {Ellen G. White, Testimonies to the Church, Vol. 1, Chapter 65—Northern Wisconsin, 1868.}

Biblija definiše istinu na tri načina:
i) Riječ Božja je istina (Jovan 17:17);
ii) Zakon Božji je istina (Psalam 119:142);
iii) Isus je istina (Jovan 14:6).
Ukoliko se ignoriše bilo koja od ovih ključnih premisa istine, tada to prestaje biti istina (vidi Isaija 8:20; Otkrivenje 14:12).

Bog je dosledan i sve biblijske objave čine jedan veliki smisleni mozaik istine, u saglasnosti sa naučnim i svim drugim činjenicama koje čovjek može spoznati ili koje postoje u ljudskom iskustvu. Ali Sotona uvijek nalazi načina da pristupi ljudskim umovima, pažljivo tražeći duše kroz koje će moći da posije kukolj. On im sugeriše ideje i lažne teorije i čini ih revnim u zastupanju zablude. Od početka Božjeg djela, s vremena na vrijeme, ustaju razni ljudi zastupajući teorije koje su nove, prijemčive i uzbudljive. I ako oni koji tvrde da vjeruju u istinu ne potraže savjet od iskusnih poznavalaca Biblije, ne ispitaju takve teorije u poniznom i poučljivom duhu i ne pristupe Svetom Pismu u svjetlosti istine tražeći od Boga da prepoznaju kuda vodi takav put, postaće relativno lake žrtve harizmatičnih učitelja.

 

Šta Biblija uči o jeresima i jereticima?

ČUVANJE OBJEKTIVNE VJERE KOJA JE JEDNOM PREDATA BOŽJEM NARODU KAO SVETA OBAVEZA

Ljubazni, starajući se istrajno da vam pišem o našem zajedničkom spasenju, imao sam potrebu da vam pišem preklinjući vas da se borite za vjeru koja je jednom predata svetima. Jer imaju neki ljudi koji su se uvukli među neopreznima… (Juda 1:3-4; ref. 5. Mojsijeva 5:32; 13:4-11; 28:14)

ISKRIVLJENA UČENJA POKRENUTA MEĐU SAMIM VJERNICIMA

Pazite na sebe i na sve stado u kom vas je Duh sveti postavio za nadglednike, da pasete zajednicu pozvanih Gospoda i Boga koju je stekao krvlju svojom. Jer znam da će posle mog odlaska među vas ući teški vukovi koji neće štedjeti stada. I između vas samih dići će se ljudi koji će iznositi iskrivljena učenja da bi odvukli učenike za sobom. (Djela 20:28-30)

JERESI SE UNOSE GOTOVO NEPRIMJETNO

Međutim, u narodu je bilo i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja. Oni će neprimjetno uvesti razorne jeresi i odreći će se Gospodara koji ih je otkupio, i tako na sebe navući brzu propast. (2. Petrova 2:1)

LUKAVSTVO I LJUDSKE INDIVIDUALNE SKLONOSTI UKLJUČENI U UNOŠENJE JERESI I ZABLUDA

Da više ne budemo kao mala deca koju zanosi tamo-amo svaki vjetar učenja, prema ljudskoj ćudi i lukavom umjeću za dovođenje u zabludu. (Efescima 4:14)

Jer će doći vrijeme kad ljudi neće podnositi zdravo učenje, nego će po sopstvenim željama nakupiti sebi učitelje koji će im govoriti ono što godi njihovim ušima. I odvratiće uši od istine, a okrenuće se izmišljenim pričama. (2. Timoteju 4:3-4)

DEMONSKI UTICAJI UKLJUČENI U PROPAGIRANJU JERESI I ZABLUDA

A Duh izričito govori da će u budućim vremenima neki otpasti od vere, slušajući zavodljive duhove i nauke demonske. (1. Timoteju 4:1)

Jer takvi ljudi su lažni apostoli, koji varaju druge i pretvaraju se da su Hristovi apostoli. A nije ni čudo, jer se i sam Sotona pretvara da je anđeo svjetlosti. Zato nije ništa neobično ako se i njegove sluge pretvaraju da su sluge pravednosti. Ali kraj će im biti po njihovim djelima. (2. Korinćanima 11:13-15)

NEUPUĆENE I NESTABILNE OSOBE IZVRĆU ISTINU I ODVLAČE DRUGE U OTPAD

Sem toga, strpljenje našeg Gospoda smatrajte spasenjem, kao što vam je i naš voljeni brat Pavle napisao prema mudrosti koja mu je data, kao što to čini i u svim svojim pismima, govoreći u njima o nekim stvarima koje je teško shvatiti, a koje neupućeni i nepostojani izvrću, kao i ostala Pisma, na sopstvenu propast. Zato vi, voljeni moji, pošto ovo unaprijed znate, čuvajte se da vas oni koji su zastranili ne odvuku svojom zabludom i da ne izgubite svoju postojanost. (2. Petrova 3:15-17)

JERETIČKA UČENJA IZAZIVAJU UZNEMIRENOST I KOLEBANJE DUŠA

Pošto smo čuli da su vas neki ljudi koji su izašli od nas uznemirili riječima, pokolebavši vaše duše… (Djela 15:24)

JERESI IZAZIVAJU PODJELE

Prije svega, čujem, a vjerujem da je nešto od toga i istina, da među vama nastaju podjele kad se sastanete kao zajednica. Jer treba da bude i jeresi među vama, da se pokaže ko je prokušan među vama. (1. Korinćanima 11:18-19; ref. Galatima 5:20)

PROKLETSTVO NAD JERETICIMA

Ali čak i kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba objavio drugačiju dobru vijest [jevanđelje] od one koju smo vam već objavili, neka bude proklet. Ono što smo već rekli, to i sada ponavljam: Ko god vam objavi drugačiju dobru vijest od one koju ste već prihvatili, neka bude proklet. (Galatima 1:8-9)

POTREBA ZA ODLUČNIM ODBIJANJEM JERETIKA

Ali se bojim da se – kao što je zmija zavela Evu svojim lukavstvom – vaše misli ne iskvare i odvrate od iskrenosti i čestitosti koje dugujete Hristu. Jer ako neko dođe i propovijeda drugačijeg Isusa od onoga koga smo mi propovijedali, ili ako primite drugačiji duh od onoga koji ste primili ili drugačiju dobru vijest od one koju ste prihvatili, vi takvog spremno podnosite. (2. Korinćanima 11:3-4)

Čovjeka jeretika kloni se nakon prve i druge opomene, znajući da je takav zastranio i da griješi, i da je tako sam sebe osudio. (Titu 3:10-11)

Ako neko dođe k vama, a ne donosi ovo učenje, ne primajte ga u svoj dom niti ga pozdravljajte. Jer ko ga pozdravlja učestvuje u njegovim zlim djelima. (2. Jovanova 1:10-11)

 

Kako se suočiti sa jeresima i jereticima?

Jedna od najdelikatnijih stvari s kojima se vjernik ikad može suočiti je odnos i postupanje prema jeresima i jereticima, gdje je često od presudne važnosti prepoznati ispravnu kontra mjeru koja se kreće u širokom rasponu od blage do odlučne preventivne reakcije. Usko povezan sa raznim oblicima sektašenja nalazi se vjerski fanatizam koji se manifestuje kroz razna čudna i nebulozna učenja i vjerovanja, u suprotnosti sa zdravom logikom, naukom, teološkim ili ideološkim dokazivanjem, tumačenjem i zaključcima.

Kako se sačuvati od jeresi i fanatizma? Važno je da u odbrani doktrina koje smatramo fundamentalnim tačkama vjere nikad ne dozvolimo sebi da koristimo argumente koji nijesu potpuno zdravi i koji na bilo koji način izvrću biblijsku predstavu o Bogu i o čovjeku, te realnosti problema grijeha i naše moralne odgovornosti.

Vidi: Otpadništvo od Boga i kako se pozabaviti time

Područje duhovnosti svakako je jedan od „najklizavijih“ terena na kojem čovjek može stajati. Ukoliko se naša teološka stajališta ne grade na poštovanju pravila proučavanja Svetog Pisma, pod stalnim nadzorom razuma i nadasve strogog poštenja i nepristrasnosti, problemi su neminovni.

Evo nekoliko radova koji mogu poslužiti čitaocu kao osnov za dublje razumijevanje ove problematike, te kao pouka i preventiva.