Jeresi i fanatizam nastaju kao izraz sebičnih i skrivenih motiva čovjeka da radi nasuprot od Boga otkrivenoj istini, nebitno u kojem procentu, kako bi pravdao svoje vlastite kompromise sa grijehom i zlom. U panici i strahu da zaštiti sebe zbog suočavanja sa realnošću koja nije poželjna ljudskom nepreporođenom srcu, čovjek pribjegava „prilagođavanju istine“ kako bi mu ona postala prijemčiva. U tom procesu formiraju se jeresi ili se ulazi u neki oblik fanatizma kroz gubljenje zdravog razuma.

Odnos prema istini i zabludi nije bitan samo za Božje djelo već i za lično duhovno zdravlje i konačno spasenje. Koliko su to važne stvari, najbolje se može vidjeti iz sistema koji je Bog postavio svom narodu – Izraelu – koji naglašava potrebu za vjerom u poslušnosti, posebno pazeći i čuvajući ono što je sveto, uz krivično-pravni zakonik sa predviđenim sankcijama za destruktivno djelovanje, kao i iz samog Isusovog učenja i praktičnog primjera. Zbog toga moramo biti sposobni da stanemo za istinu i dočekamo jeresi i zablude i njihove nosioce.

Isus je upozorio svoje učenike protiv lažnih učenja koja su bila, i koja će nastaviti da budu, najveća prepreka za napredak istine. Susretaćemo se sa doktrinama svih vrsta, i ukoliko nijesmo dobro upoznati sa Božjom Riječi, postoji opasnost da budemo zavedeni. 

Staza istine nalazi se pokraj staze zablude, i obje staze mogu izgledati kao jedna u umovima na kojima ne radi Sveti Duh. {Ellen G. White, 1 Selected Messages, p. 202}

Zabluda nikad nije bezopasna. Ona nikad ne posvećuje, već uvijek unosi zabunu i nesklad. Ona je uvijek opasna. {Ellen G. White, 5 Testimonies, 292}

Ljudi koji žele predstaviti nešto originalno će prizivati nove i čudne stvari, i bez razmišljanja će istupiti sa ovim nestabilnim teorijama koje su zajedno isprepletene kao jedna dragocjena teorija, i predstavljati to kao pitanje života i smrti. {Ellen G. White, Letter 136a, 1898}

Ali neko će možda reći: Moja savjest me ne osuđuje za nedržanje Božjih zapovijesti. Ali u Riječi Božjoj čitamo da postoji dobra i loša savjest, i činjenica da vas savjest ne osuđuje u nedržanju Božjeg zakona ne dokazuje da nijeste pod osudom u Njegovim očima.

Predajte svoju savjest Riječi Božjoj i vidite da li su vam život i karakter u skladu sa standardom pravednosti koji je Bog u njoj otkrio. Tada ćete moći odrediti imate li ili nemate razumnu vjeru i kakva vam je savjest. Čovječijoj savjesti ne može se vjerovati ukoliko nije pod uticajem božanske milosti. Sotona koristi prednost neprosvijetljene savjesti, i time vodi ljude u svakojake obmane, zato što Riječ Božju nisu učinili svojim savjetnikom. Mnogi su izmislili vlastito jevanđelje na isti način na koji su Božji zakon zamijenili sopstvenim zakonom. {Ellen G. White, Review and Herald, September 3, 1901}

Svaka pozicija istine koju zauzima naš narod podnijeće kriticizam najvećih umova; najviši od svjetskih velikih ljudi doći će u kontakt sa istinom i stoga svaka pozicija koju zauzimamo treba biti kritički ispitana i testirana pomoću Svetog Pisma. {Ellen G. White, Maranatha 217.1; Evangelism 69.1}

Biblija definiše istinu na tri načina:
i) Riječ Božja je istina (Jovan 17:17);
ii) Zakon Božji je istina (Psalam 119:142);
iii) Isus je istina (Jovan 14:6).
Ukoliko se ignoriše bilo koja od ovih ključnih premisa istine, tada to prestaje biti istina (vidi Isaija 8:20; Otkrivenje 14:12).

Bog je dosledan i sve biblijske objave čine jedan veliki smisleni mozaik istine, u saglasnosti sa naučnim i svim drugim činjenicama koje čovjek može spoznati ili koje postoje u ljudskom iskustvu. Ali Sotona uvijek nalazi načina da pristupi ljudskim umovima, pažljivo tražeći duše kroz koje će moći da posije kukolj. On im sugeriše ideje i lažne teorije i čini ih revnim u zastupanju zablude. Od početka Božjeg djela, s vremena na vrijeme, ustaju razni ljudi zastupajući teorije koje su nove, prijemčive i uzbudljive. I ako oni koji tvrde da vjeruju u istinu ne potraže savjet od iskusnih poznavalaca Biblije, ne ispitaju takve teorije u poniznom i poučljivom duhu i ne pristupe Svetom Pismu u svjetlosti istine tražeći od Boga da prepoznaju kuda vodi takav put, postaće relativno lake žrtve harizmatičnih učitelja.

Kako se suočiti sa jeresima i jereticima?

Jedna od najdelikatnijih stvari s kojima se vjernik ikad može suočiti je odnos i postupanje prema jeresima i jereticima, gdje je često od presudne važnosti prepoznati ispravnu kontra mjeru koja se kreće u širokom rasponu od blage do odlučne preventivne reakcije. Usko povezan sa raznim oblicima sektašenja nalazi se vjerski fanatizam koji se manifestuje kroz razna čudna i nebulozna učenja i vjerovanja, u suprotnosti sa zdravom logikom, naukom, teološkim ili ideološkim dokazivanjem, tumačenjem i zaključcima.

Kako se sačuvati od jeresi i fanatizma? Važno je da u odbrani doktrina koje smatramo fundamentalnim tačkama vjere nikad ne dozvolimo sebi da koristimo argumente koji nijesu potpuno zdravi i koji na bilo koji način izvrću biblijsku predstavu o Bogu i o čovjeku, te realnosti problema grijeha i naše moralne odgovornosti.

Područje duhovnosti svakako je jedan od „najklizavijih“ terena na kojem čovjek može stajati. Ukoliko se naša teološka stajališta ne grade na poštovanju pravila proučavanja Svetog Pisma, pod stalnim nadzorom razuma i nadasve strogog poštenja i nepristrasnosti, problemi su neminovni.

Evo nekoliko radova koji mogu poslužiti čitaocu kao osnov za dublje razumijevanje ove problematike, te kao pouka i preventiva.